Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

Biroul de Informare şi Relaţii Publice
Purtator de cuvant şi conducător al Biroului de Informare şi Relaţii Publice - judecător Vîlcu Cristina Georgiana. 
Telefonul de serviciu al purtătorului de cuvânt - 0766415056. Acest număr de telefon este disponibil numai pentru reprezentanţii mass-media.
 
Celelalte persoane care doresc relaţii, se vor adresa Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Iaşi, la numărul de telefon de centrală 0232/211250 - int. 714, în cadrul programului zilnic cu publicul.
Grefieri delegaţi : Luca Lăcrămioara şi Mistreanu Elena.
 
Adresa de e-mail jd.iasi.birp@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
    Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
Procedura de solicitare
 
Orice persoană poate solicita informaţii de interes public Judecătoriei Iaşi, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
Cererea scrisă trebuie să cuprindă (model cerere) :
 
    - informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public
    - numele, prenumele şi semnătura solicitantului,
    - adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate verbal sau în scris.
 
În situaţiile în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate poate formula :
 
reclamaţie administrativă (Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ, Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen) adresată preşedintelui Judecătoriei Iaşi în termen de 30 zile de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit al angajatului biroului de informare publică directă;
- solicitantul dacă  se consideră în continuare lezat în drepturile sale, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, poate face plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi în termen de 30 zile de la data când biroul de informare publică a răspuns sau trebuia să răspundă la solicitarea de interes public.
 
Excepţii
 
Conform articolului 12 din Legea nr. 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:
 
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
 
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
 
Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
 

 Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

 
 

 Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

 
 

 Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 
 

 Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 
 

 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

 

 

 

Documente Asociaţii şi Fundaţii 2017


Anunţ referitor la transmiterea documentelor prin email

Anunţ referitor la cererile de învestire cu formulă executorie


TABLOUL MEDIATORILOR AUTORIZAŢI

 

Anunț referitor la restituirea cauțiunilor

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 22.09.2014 JUDECĂTORIA IAŞI IȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN PALATUL DE JUSTIŢIE SITUAT ÎN IAŞI, STR. ANASTASIE PANU NR. 25

 Ghiduri CSM


Modele cereri

   - cerere eliberare acte originale

   - cerere eliberare cauţiune

   - cerere eliberare certificat

   - cerere eliberare copii

   - cerere eliberare hotărâre cu  formă definitivă

   - cerere de învestire cu formulă executorie

   - formular depunere cerere de chemare în judecată-materie civilă

   - formular depunere cerere iniţială în materie penală

   - formular depunere înscrisuriANUNŢ PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII ÎN SEDIUL JUDECĂTORIEI IAŞI

 

Informatii publice potrivit R.O.I. cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 515 din 14 iunie 2012 - publicat în M.O. nr. 405 din 18 iunie 2012

Informare cu privire la modificarile aduse de NCPC​

Anunţ privind achitarea taxei judiciare de timbru

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL PENTRU ELIBERAREA ACTELOR ORIGINALE ŞI A RECIPISELOR DE ACHITARE A CAUŢIUNII ESTE URMĂTORUL:

Programul de lucru cu publicul în perioada 14.08 - 18.08.2017

Programul de lucru cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti 1 iulie 31 august 2017

- PENTRU ELIBERARE ACTE ORIGINALE - LA GREFIERII ŞEFI DE SECŢII: 11.00-13.00- ZILNIC ( în funcţie de secţia căruia aparţine dosarul din care se solicită eliberarea actului original)

- PENTRU ELIBERARE RECIPISE - LA GREFIERUL ŞEF AL INSTANŢEI: 11.00-13.00- ZILNIC

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

 

TELEFON CENTRALA: 0232/211250

Adresa e-mail a Biroului de Informare şi Relaţii Publice : jd.iasi.birp@just.ro

Secţia civilă:
Telefon arhiva curentă civilă: 0232/210470 
fax automat:0232/255914
 
Secţia penală:
Telefon arhiva curentă penală:0232/261581 
fax automat: 0232/232308


Competenţă: Asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare precum şi asigurarea activităţii de soluţionare în termen a petiţiilor formulate în nume propriu de către cetăţeni.

 

Programul de funcționare

          

          Programul de lucru cu publicul în perioada 14.08 - 18.08.2017

Programul de lucru cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti 1 iulie 31 august 2017
         

             

           Accesul publicului este permis în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise, conform art. 91 alin. 1 lit. a şi b din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Hotărârea Plenului CSM 387/2005, conform următorului program:
 
- în sediul Judecătoriei Iaşi, începând cu ora 8,00;
 
- în sălile de judecată, cu 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
 
- în registratură (parter, cam.12), biroul eliberări forme definitive, biroul eliberări certificate şi copii de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosarele instanţei, în cadrul următorului program: zilnic, între orele 9,00 – 13,00;
 
- în arhiva curentă civilă (parter, cam.9) şi penală (parter, cam.6) - pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de relaţii, inclusiv de către avocaţi, consilieri  şi experţi  - în cadrul următorului program: zilnic între orele 9,00 – 13,00, iar joia şi între orele 16,00 – 18,00;
 
- la biroul de informare şi relaţii publice (BIRP), situat la parter, cam. 4, zilnic, între orele 09,00-13,00, iar  joia şi între orele 16,00 – 19,00, pentru îndeplinirea activităților întemeiate pe dispozițiile Legii 544/2001 şi cele reglementate de art. 77 – art. 81 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti și, zilnic, între orele 09,00-16,00, iar în ziua de joi între orele 16,00 – 19,00, pentru îndeplinirea activităților prevăzute de art. 163 din Codul de procedură civilă și art. 260 din Codul de procedură penală referitoare la primirea de la agenții procedurali/factorii poștali și respectiv predarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură către instanță și de la instanță către justițiabili-participanți în proces;
 
- biroul grefierului şef al instanţei/grefierului şef de secţie civilă/grefierului șef de secție penală pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidenţă a valorilor şi a înscrisurilor originale depuse la dosare, zilnic, între orele 11,00-13,00.
          Pe perioada vacanţei judecătoreşti, programul de lucru va fi unul restrâns, potrivit celor ce vor fi stabilite înaintea începerii acesteia, urmând a fi anunţat, afişat şi/sau comunicat, după caz, în timp util.

 

 

CONTUL PENTRU ACHITAREA TAXELOR DE TIMBRU ESTE URMĂTORUL:

RO88TREZ40621070203XXXXX    COD FISCAL 4541580

 

 

 

 

 

 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

 DECLARATII PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE si CONEX

 

 

 

 

Nume si prenume​ ​Declaratie de avere ​Declaratie de interese
​Agape Carmen Jana 2013  2014 2015
2016
2017​ 2014 2015 2016
2017​

​Alexandrescu Lucica 2013 2014 2015 2016​ ​2013 2014 2015
​2016
​Amariei Ionela 2015
2016 2015
​2016

​Andrieşanu Flavia 2013 2014 2015 ​​2016

​2013 2014 2015

2016​​
Andrioaie Roxana​ 20132014 2015 ​​2016 ​2013 2014 2015
2016​
Andronache Stanciu Mihaela​ 2013 2014 2015 2016​​ ​2013 2014 2015
2016​​
Anichitei Ionela Carmen​ 2013 2014 2015 2016​ 2013 2014 2015
2016​
Aniţei Gabriela​ 2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016​​
​Aniţescu (Popa) Bianca 20132014  2015 ​​2016 2013 2014 2015 ​​ 2016
​Anton Daniela Liliana 2016 2016
​Anton Magdalena 20132014 2015 ​2016 2013 2014 2015
​2016
​Argatu Elena Ancuţa 2016

2016

​Arsenov Mariana 2015 2016​ 2015 ​2016

​Bejenaru Maria 2013 2014 2015 2013 2014 2015

​Bejenariu Andreea Ecaterina 2015
2016​​ 2015
2016​​
​Berbece Andra 2015​
​2016​ 2015 2016​​
​Beceru Emilia 2016 2016
​Bogza Elena Fănica 2016 2016
​Boariu Oana Vasilica 2015​ ​2016 2015 2016
​Bodnariuc Malina 20132014 2015 2016 2013 2014 2015
2016​

​Bondar Ramona 20132014 2015 2013 2014 2015
​Busuioc Doina Nicoleta 20132014 2015 2016​ 2013 2014 2015 ​2016
​Butnaru Bianca Gabriela 2015 2015
​Cazmir Dana 2015 2015

​Cândea Diana Cristina 20132014 2015 ​2016​ 2013 2014 2015
2016​​
​Chirilă Carmen Adina 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
2016​
​Ciocanta (Lungu) Mihaela
20132014 2015 ​​2016​ ​​2013 2014 2015 ​​2016​
​Ciubotaru Cătălina
20132014 2015
​​2016​ 2013 2014 2015
​2016​​
​Cobzaru Linda 20132014 2015 2016 2013 2014 2015 2016​
​Cojocaru Elena 20132014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
​Cojocaru Flavia-Roxana 2016​ 2016​

​Condac Ciobanu Irina Andreia 2013 2014
2013 2014
​Corban Daniela 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
​Cozma Carmen Petronela 20132014 ​2015 ​2013 2014 ​2015
​Cozma Florentina 2016 2016
​Curca Florin Constantin 20132014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
​​Dascălu Vasilica Iustina ​2013 2014 2015
​2016 2013 20142015 2016

​David Alina 20132014 2015
​2016​​ 2013 2014 2015
2016​​
​Dumitrescu Nicoleta Maria 20132014 2015 ​​2016​ ​2013 2014 2015
​2016​​
​Dumitriu Cătălina Teodora 2013 2014 2015 2016​ 2013 2014 2015 2016
​Duţă Oana Angelica 20132014 2015
​​2016 2013 2014 2015 ​2016​​
​Enachi Adriana 20132014 2015
​​2016​ 2013 2014 2015 ​​2016​

​Gavrilaș Loredana 2015 2015
​Gherguţ Mariana 2015 2015
​Grosu Roman ​2016​​ ​2016​​
​Grumeş Maria 2015 ​2016​​ 2015 ​2016​​
​Harabagiu Alexandra-Nicoleta 2017
2017
​Herghelegiu (Minuţ) Ancuţa 20132014 2015 ​2016​​ 2013 2014 2015 ​​2016​
​Honciuc Elena 20132014 2015 ​2016​​ 2013 2014 2015
​​2016​
​Horbovanu Gabi Lăcrămioara 20132014 2015 ​2016​​ 2013 2014 2015 ​​2016​
​Hordilă Mihaela Cristina 20132014 2015 ​​2016​ 2013 2014 2015 ​​2016​
​Huţu Mihaela 2013 2014 2015 2013 2014 2015
​Ichim Codruţa Loredana 20132014 2015 ​​2016​ 2013 2014 2015
​​2016
​Iftenie Alina Georgiana
2016​ 2016
​Ilie Doina Mihaela 2013 2014 2015
2016 2013 2014 2015 2016
​Ionesei Simona-Ionela 2017​ 2017
​Irimiţă Lavinia 20132014 2015
2016 2013 2014 2015
​2016
​Iscu Alexandra 2016
2016
​Ivănuşcă Mihaela 2016 ​2016
​Jeniga Alina ​2016​​ ​​2016​
​Jescu Viorel Gabriel 20132014 2015 ​​2016​ 2013 2014 2015 ​​2016​
​Leleu Carina 2016 2016
​Leontescu Luminiţa 20132014 2015
2013 2014 2015

​Lisnic Irina 2013 2014
2013 2014
​Lobază Emilia Alexandra 2015 2016 ​2015 ​2016

​Lovin Paula Florina 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

​Luca Lăcrămioara 2013 2014 2015
​​2016​ 2013 2014 2015 ​​2016​

​Lupu Mioara 20132014 2015
2016 2013 2014 2015 2016​
​Manole Roxana-Marinela ​​2016 ​​2016

​Matei Alina Gabriela 2013 2014 2015
2016 2013 2014 2015 2016
​Mercaș Anca 2016 2016
​Mihai Delia Georgiana 2015 ​2016 2015 2016
​Mihai Virginia Renata 20132014 2015
2016 2013 2014 2015 2016​

​Mistreanu Elena 2013 2014 2015
​2016 2013 2014 2015 2016

​Moraru Simona Mihaela 20132014 2015
2016 2013 2014 2015 2016

​Moroşanu Gabriela Carmen 20132014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

​Munteanu Maria Carmen 2013 2014 2015
2016​ 2013 2014 2015 2016

​Neculiţă Cătălina 2013 2014 2015
2013 2014 2015
​Niţă Cristina Genoveva 20132014 2015 2016 2013 2014 2015 2016​
​Obreja (Tătaru) Lavinia 20132014 2015 2016​​ 2013 2014 2015 ​​2016​
​Olaru Cristina 2015 2015​ ​

Petranici Lavinia Gabriela 2014 2015 2016 2014 2015 ​2016
​Petriman George Ionuţ 2016​ 2016
​Plăcintă ​Ivanof Oana Cristina 2013 20142015 2016 20132014 2015 2016
​Pasaniuc Daniela 2014 2015
2014 2015

​Pocneţ Diana 20132014 2015
2013 2014 2015

​Popa Monica Andreea 20132014 2015 2016
2013 20142015 2016​

​Popovici Elena 20132014 2015
​2016 2013 2014 2015 2016
​Postudor Corina 2013 2014 2015
​​2016 ​2013 2014 2015 ​2016​​

​Prelipcean Mihaela Gabriela 20132014 2015
2013 2014 2015
​Protea Alina Maria 2014 2015 2016​ 2014 2015 2016
​Radu Cristina Maria 2014 2015 ​2016 20142015 2016

​Ramadan Carmen Liliana 2013 2014 2015
​​2016​ 2013 2014 2015 2016​​

​Redinciuc Mirela 2013 2014 2015
2016 20132014 2015 ​2016
​Roșu Loredana 2016 2016
​Rugină Adina Diana
2017 2017​
Rusu Crăciun (S​ăcălus) Andra 2013 2014 2015 ​​2016 2013 2014 2015 ​​2016​

​Sărbătoare Mihaela Carmen 2013 2014 2015 ​​2016 2013 2014 2015 ​​2016
​Sbiera Ancuţa 2014 2015
2016​ 2014​ ​2015 2016
​Serghenciuc Nicoleta 2014 2015  2016​ 20142015 ​2016
​Socea Ana Maria 2015 2016​ 2015 2016​

​Solomon Cristina 2013 2014 2015 ​2016 2013 2014 2015 2016

​Stângă Geanina 2013 2014 2015
2016​​ 20132014 2015 2016​​

​Stoleru Maria Mioara 2013 2014 2015
​2016 2013 2014 2015 ​2016
​Suvac Marius-Cristian 2016 ​2016
​Ştefan Andreea 2016​ 2016

​Tănăsescu Carmen Daniela 20132014 2015
​​2016 2013 2014 2015 ​2016​​

​Tănăsuc Simona 20132014 2015
2016 2013 2014 2015
​2016

​Toperczer Iulian 2014 2015 ​​2016 2013 2014 2015 ​​2016

​Toperczer Luminiţa Cecilia 20132014 2015 ​​2016​ 2013 2014 2015 ​​2016​

​Ungureanu Mirela 20132014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
​Ungureanu Raluca Cristina  2015
2016  2015 2016

​Ungurenaşu Elena 2013 2014 2015
​2016 2013 2014 2015
2016​

​Ursache Carmen Eugenia 2013 2014 2015
​2016 2013 2014 2015
2016
​Urzică Cosmin 2015 ​2016​​ 2015 ​​2016​

​Vătămanu Dana 2013 2014 2015 2016​ 2013 2014 2015 2016
​Zamfir Andreea 2016​ ​2016
 
​Zeleonenchi Narcisa 2013 2014 2015
2016 2013 2014 2015
​2016
    

 

anul ​declaraţii de avere ​declaraţii de interese
​2017 ​  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  , 7 , 8 , 9
 ​ ​  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
​ 
  

   


DECLARAŢII JUDECĂTORI

 

Nume ​și prenume Declarație de interese​
1​ ​Adomniței Sabina Daniela 2013 2014 2015

​2 ​Alexandrescu Elena
2015​ 2016
3
​Aionesei Marinela 2013 2014 2015
2016​
​4 ​Bejan Claudia Daniela 2013 2014 2015
​5 ​Buiceag Mihaela 2013 2014 2015
​6 ​Buliga Tatiana 2013 2014 2015
2016
​7 ​Butnaru Claudia Elena 2013 2014 2015
2016
​8 ​Cazacu Cerasela Mădălina 2013 2014 2015
​9 ​Ciocoi Iulian 2014 2015
​10 ​Codreanu Alina 2013 2014 ​2015
11
​Colibaba Anca Denisa 2013 2014 2015
​12 ​Colipcă Florin 2014
2015
2016​
13
​Crăiniceanu Cristian Marius 2013 2014 2015
​14 ​Curcă Maria Ștefania Lorena 2013 2015
​15 ​Cuzic P. Maricica-Daniela 2014​​ 2015
​16 ​Dascălu Crina Elena 2013 2014 2015
2016
​17 ​Diuță-Toma Ana-Maria 2013
​18 ​Eţcu Corina 2015 2016​
​19 ​Falcan Daniela Maria 2013 2014 2015
​20 ​Frangopol Raluca Melania 2013 2014 2015
​21 ​Gânju Elena ​2015
​22 ​Ghercă Romulus Eugen 2013 2014 2015
​23 ​Grădinariu Ioan 2013 2014 2015
​24 ​Gurban Tudor ​2013 2014 2015
​25 ​Hatmanu Laura 2013 2014
​26 ​Hurjui Oana Cristina 2013 2014 2015
​27 ​Ilieș Ana 2013 2014 2015
​28 ​Ioniță Irina 2013 2014 2015
​2016
​29 ​Isepciuc Elena Raluca ​2015
​30 ​Macovei Alina Cornelia 2013 2014 2015
​31 ​Macovei-Focșa Sînziana-Elena 20132014 2015
​32 ​Mandache Claudia 2013 2014 ​2015
​33 ​Mocanu Georgiana Claudia 2013 2014 2015
​34 ​Moraru Marius Andrei 2013 2014 ​2015
​35 ​Munteanu Iulia Lavinia 2013 2014 2015
​36 ​Nistor Mihaela 2014​​ ​2015
​37 ​Obreja Mariana 2013 2014 2015
2016
​38 ​Pascaru Valentina Ștefana 2014 2015
​39 ​Platon Diana 2013 2014 2015
​40 ​Popa Ștefan Andrei 2013 2014 2015​
​41 ​Romila Mihaela - Roxana ​2015​
​42 ​Rusu Irina Cornelia 2013 2014  2015
​43 ​Savu Alina Felicia 2013 2014 2015​
2016​
​44 ​Shannak Andreea Teodora 2013 2014 2015​​
​45 ​Stănculeanu Maria Gabriela 2013 2014 2015​​
​46 ​Ștefanescu Beatrice 2013 2014 ​2015​
​47 ​Tarlion Mihaela Geta 2013 2014 2015
​48 ​Țîrlea Irina 2013 2014 ​2015​
​49 ​Ungureanu Alina 20132014 ​2015​
​50 ​Ungureanu Cristian 2013 2014 ​2015​
​51 ​Varvara Veronica Corina 20132014 2015​
​52 ​Vîlcu Cristina Georgiana 2013 2014 ​2015​
​53 ​Zaharia Irina 20132014 2015​
​54 ​Zaharia-Lupu Florin-Mircea 20132014 2015​