Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public


POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE
 
 
 


Comunicat de presă TDS CAGL.pdfComunicat privind implementarea dosarului electronic la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi instanţelor arondate.pdf


PROGRAMUL DE LUCRU

 

cu publicul la arhiva instanţei pe perioada vacanţei judecătoresti, respectiv 01.07.2019 – 31.08.2019 va fi de 2 ore în zilele de luni și miercuri, între orele 9,00-11,00, conf.art.178 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătoresti.


raport birp 2016.pdf


Informare eveniment Ziua Europeană a Justiției


Comunicat referitor la memorandumul privind justiţia

document2016-09-20-152301.pdfComunicat Judecătoria Făurei

 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Judecătoriei Făurei

• Constituţia României - art. 124-134 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.767/31 octombrie 2003

• Legea nr. 303/28 iunie 2004, privind statutul magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare 

• Legea nr. 304/28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare

• Legea nr. 317/1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare

• Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare

• Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti – Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice


Biroul de informare şi relaţii publice
 
Unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice este accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, drept reglementat de Legea nr. 544/2001 si de catre Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 123/2002. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu, obligatie prevazuta in art. 4 din Legea nr. 544/2001 si in art. 3 din Normele metodologice. Concomitent, aceste compartimente au ca obiect de activitate primirea, inregistrarea si solutionarea petitiilor potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare.
Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a)   informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte dincategoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b)   informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c)   informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d)   informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e)   informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f)    informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g)   informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 544/2001, accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat, acreditarea ziaristilor acordandu-se la cerere.
Solicitarea de informatii de interes public este o actiune verbala sau scrisa (pe suport de hartie sau electronic). Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative, persoanelor interesate li se pun la dispozitie formulare tip. Persoana care se considera vatamata in dreptul privind accesul la informatiile de interes public se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice in baza art. 21 din Legea nr. 544/2001, iar in baza art. 22 poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului.
Cat priveste petitia, aceasta este orice reclamatie, cerere, sesizare sau propunere formulata in scris sau prin e-mail pe care un cetatean o poate adresa autoritatilor sau institutiilor publice. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
 
In baza Hotărârii nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, s-a infiintat, la nivelul Tribunalului Braila, Biroul de Informare si Relatii Publice care asigura legaturile instantei cu publicul si cu mijloacele de comunicare in masa, in vederea realizarii transparentei activitatii judiciare. Conducatorul Biroului de informare si relatii publice are urmatoarele atributii prevazute in art. 80 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii:
 
(1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: ...  a) conduce şi coordonează activitatea biroului; ...  b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; ...  c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal; ...  d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de internet a instanţei; ...  e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; ...  f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal; ...  g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate; ...  h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; ...  i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică. ...  (2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului. ... 
 
In cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prevăIn cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prezute in art. 82 din Regulament, sunt următoarele:
(1) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice au/are următoarele atribuţii: ... a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; ...  b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei; ...  c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; ...  d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare; ...  e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; ...  f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; ...  g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative; ...  h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; ...  i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; ...  j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora. ...  (2) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplinesc/îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului. ... 
 
Potrivit art. 81 furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
 
Documente de interes public 
In conformitate cu art. 92 din Regulament, scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul Regulament, este interzisă. Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare a solicitantului, se va depune la dosarul cauzei. Ea va fi aprobată de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă ţinând seama de priorităţile impuse de buna desfăşurare a procesului în cauza respectivă. Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constituţia României şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Documentele prevăzute în alineatul precedent se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere se verifică integritatea documentelor. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei părţile, avocaţii sau reprezentanţii părţilor, experţii şi experţii desemnaţi în cauză. Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alineatul precedent, în condiţiile legii. In acelaşi mod pot fi consultate şi documentele şi evidenţele speciale ale instanţei, care presupun confidenţialitate. Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când , în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei, conform art. 81 din Regulamentul instanţei.
Lista documentelor produse sau gestionate:
In conformitate cu art. 83 din Regulamentul instanţei, pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează următoarele documente:
1. Registru general de dosare
2. Opisul alfabetic
3. Registrul informativ
4. Registrul de termene al arhivei;
5. Condica şedinţelor de judecată;
6. Registrul privind arestarea preventivă;
7. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecători în cursul judecăţii;
8. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale;
9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport;
10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale;
11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale;
12. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs;
15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;
16. Registrele judecătorilor sindici;
17. Registrul valorilor şi corpurilor delicte ;
18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;
19. Registrul de evidenţă a petiţiilor;
20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
21. Registru de control;
22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;
23. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal;

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII   PUBLICE –etajul 1

 

Purtător de cuvânt al Judecătoriei Făurei – Judecător Iorga Dragoş Adrian

Grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice – Vlad Mihaela Teodora

 

E-mail : dragos.iorga@just.ro

Program Birou de Informare şi relaţii publice

LUNI – MIERCURI - VINERI între orele 10,00 – 13,00

JOI : 10,00 – 13,00 şi 15,00 – 18,00

BIROU ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII – etajul 1

Program : Zilnic între orele 8,30 – 13,30

Grefier-şef : etajul 1


Instanţa informează că, începând de vineri, 13 februarie 2015, părţile la proces pot prezenta cereri scrise, adresate instanței, prin care solicită transmiterea încheierilor de şedinţă, cu condiţia să ofere o adresă de e-mail validă. Încheierile se vor transmite după redactarea şi semnarea lor de către toţi membrii completului de judecată.

 

Modele de cereri pentru justițiabili

 

Programul de lucru cu publicul la arhiva este: 

 

Luni-Vineri intre orele 8.30 si 13,30. 


FORMULARE TIP

Anexa 2 - Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001--JUD FAUREI.docxAnexa 2 - Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001--JUD FAUREI.docx

Anexa 3 - Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ--JUD FAUREI.docxAnexa 3 - Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ--JUD FAUREI.docx

Anexa 4 - Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen--JUD FAUREI.docxAnexa 4 - Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen--JUD FAUREI.docx


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

Declaraţii avere şi interese magistraţi


ANUL 2019

DECLARAȚII  AVERE ȘI INTERESE - 2019:

declaratii faurei 2019-1.pdfdeclaratii faurei 2019-1.pdf

declaratii faurei 2019-2.pdfdeclaratii faurei 2019-2.pdf

lesu niculina avere.pdflesu niculina avere.pdf

lesu niculina interese.pdflesu niculina interese.pdf

meirosu jenica avere.pdfmeirosu jenica avere.pdf

meirosu jenica interese.pdfmeirosu jenica interese.pdf

moroianu ionica avere.pdfmoroianu ionica avere.pdf

moroianu ionica interese.pdfmoroianu ionica interese.pdf

nica mioara avere.pdfnica mioara avere.pdf

nica mioara interese.pdfnica mioara interese.pdf

vlad mihaela avere.pdfvlad mihaela avere.pdf

vlad mihaela interese.pdfvlad mihaela interese.pdf

DECLARAȚII  AVERE ȘI INTERESE - 2016:

avere si interese 2016 faurei.pdf

DECLARAȚII  AVERE ȘI INTERESE - 2015:

avere si interese 2015 faurei.pdf

Declaraţii avere şi interese personal auxiliar


ANUL 2018


ANUL 2014

 ​

 

Gămureac Luiza -declaratie avere 2012:gamureac-2011-av.pdfgamureac-2011-av.pdf; -declaratie interese 2012:gamureac-2011-in.pdfgamureac-2011-in.pdf

                       -declaratie avere 2011: gamureac_m__in.pdfgamureac_m__in.pdf; -declaratie interese 2011:gamureac_m__av.pdfgamureac_m__av.pdf

                       -declaratie avere 2010:gamureac_av-.pdfgamureac_av-.pdf; -declaratie interese 2010:gamureac_in-.pdfgamureac_in-.pdf

Ghioca Cătălin -declaratie avere 2012: ghioca-2011-av.pdfghioca-2011-av.pdf; -declaratie interese 2012:ghioca-2011-in.pdfghioca-2011-in.pdf

                      -declaratie avere 2011: ghioca_c__av.pdfghioca_c__av.pdf; -declaratie interese 2011: ghioca_c__in.pdfghioca_c__in.pdf

                      -declaratie avere 2010:ghioca_av-.pdfghioca_av-.pdf; ​-declaratie interese 2010:ghioca_in-.pdfghioca_in-.pdf

Leșu Niculina -declaratie avere 2012:lesu-2011-av.pdflesu-2011-av.pdf;  -declaratie interese 2012:lesu-2011-in.pdflesu-2011-in.pdf

                    -declaratie avere 2011:lesu_n__av.pdflesu_n__av.pdf; -declaratie interese 2011:lesu-n__in.pdflesu-n__in.pdf

                    -declaratie avere 2010:lesu_av-.pdflesu_av-.pdf;  -declaratie interese 2010:lesu_in-.pdflesu_in-.pdf

Meiroșu Jenica -declaratie avere 2012:meirosu-2011-av.pdfmeirosu-2011-av.pdf; -declaratie interese 2012:meirosu-2011-in.pdfmeirosu-2011-in.pdf

                      -declaratie avere 2011:meirosu_j__av.pdfmeirosu_j__av.pdf;  -declaratie interese 2011:meirosu_j__in.pdfmeirosu_j__in.pdf

                     -declaratie avere 2010:meirosu_av-.pdfmeirosu_av-.pdf;  -declaratie interese 2010:meirosu_in-.pdfmeirosu_in-.pdf

Nazîru Carmen -declaratie avere 2012:naziru-2011-av.pdfnaziru-2011-av.pdf;  -declaratie interese 2012:naziru-2011-in.pdfnaziru-2011-in.pdf

                      - declaratie avere 2011:naziru_c__av.pdfnaziru_c__av.pdf;  -declaratie interese 2011:naziru_c__in.pdfnaziru_c__in.pdf

                      - declaratie avere 2010:naziru_av.pdfnaziru_av.pdf;  -declaratie interese 2010:naziru_in-.pdfnaziru_in-.pdf

Popa Mariana -declaratie avere 2012:popa-2011-av.pdfpopa-2011-av.pdf;  -declaratie interese 2012:popa-2011-in.pdfpopa-2011-in.pdf

                    -declaratie avere 2011: popa-_m__av.pdfpopa-_m__av.pdf;  -declaratie interese 2011:popa-_m__in.pdfpopa-_m__in.pdf

                    -declaratie avere 2010:popa_-av-.pdfpopa_-av-.pdf;  -declaratie interese 2010:popa_-in-.pdfpopa_-in-.pdf

Toth Mariana -declaratie avere 2012:toth-2011-av.pdftoth-2011-av.pdf; -declaratie interese 2012:toth-2011-in.pdftoth-2011-in.pdf

                   -declaratie avere 2011: toth_m__av.pdftoth_m__av.pdf; -declaratie interese 2011:toth_m__in.pdftoth_m__in.pdf

                   -declaratie avere 2010: toth_av-.pdftoth_av-.pdf;  -declaratie interese 2010:toth_in-.pdftoth_in-.pdf

Vlad Teodora -declaratie avere 2012:vlad-2012-av.pdfvlad-2012-av.pdf; -declaratie interese 2012:vlad-2012-in.pdfvlad-2012-in.pdf

                    -declaratie avere 2011: vlad_m__av.pdfvlad_m__av.pdf;  -declaratie interese 2011:vlad_m__in.pdfvlad_m__in.pdf

                    - declaratie avere 2010:vlad_-av-.pdfvlad_-av-.pdf;  -declaratie interese 2010: vlad_-in-.pdfvlad_-in-.pdf

Aninos Gabriela -declaratie avere 2010: aninos_av-.pdfaninos_av-.pdf; -declaratie interese 2010:aninos_in-.pdfaninos_in-.pdf

Moroianu Ionica -declaratie avere 2010: moroianu_av.pdfmoroianu_av.pdf; -declaratie interese 2010: moroianu_in-.pdfmoroianu_in-.pdf