Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Acces dosar electronic https://curteapelconstanta.eu
 
JUDECĂTORIA CONSTANȚA
TEL. 0241/617760 FAX. 0241/619669

ANUNŢ

În zilele  de 24 decembrie 2021 şi

31 decembrie 2021  

PROGRAMUL CU PUBLICUL ESTE SUSPENDAT


 
 
ANUNT

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI CONSTANŢA

 VĂ ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ COMUNICATUL DE PRESĂ

AL CONSILIULUI  SUPERIOR  AL  MAGISTRATURII

DIN DATA DE 24.10.2021

 
    Prevederile H.G. nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G.

nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data

de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia

pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, justificate în contextul pandemic

existent în România, nu vizează activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea.

    În urma analizei, atât direcția internă a Consiliului Superior al Magistraturii, la

solicitarea președintelui CSM, cât și Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru

Situații de Urgență, au apreciat că prevederile H.G. nr.1130/2021 nu intră în conflict și nu

sunt aplicabile domeniului justiției odată ce legiuitorul a stabilit printr-un demers legislativ

special organizarea și desfășurarea activității instanțelor și parchetelor de pe lângă

acestea în contextul pandemiei de COVID-19.

    În consecință, activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea se va 

desfășura în aceleași condiții ca și cele anterioare H.G. nr.1130/2021 atât în ceea ce

privește actul de judecată și de urmărire penală, cât și ceea ce privește accesul 

justițiabililor în sediile acestora, cu respectarea strictă a regulilor de protecție luate de 

autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.
 

ANUNŢ


Conform Hotărârii Colegiului de Conducere

nr. 33/21.10.2021, începând cu data 22.10.2021,


se desfiinţează completurile civile colegiale


CA8, CA11, CA12 şi CA15. ANUNŢ


Conform Hotărârii Colegiului de Conducere

nr. 34/04.11.2021, începând cu data 05.11.2021,


se desfiinţează completul civil C8. 
 


ANUNŢ
 
     Potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 31/08.10.2021 şi Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 32/11.10.2021, Completurile Civile C43, C1, C26 si Completul Penal P2
se desfiinţează începând cu data de 15.10.2021.
 
Conducerea
 
ANUNŢ
 
Potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 31/08.10.2021 şi Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 32/11.10.2021, Completul Civil C42 se desfiinţează începând cu data de 12.10.2021.

Conducerea
 
ANUNȚ
 
          Contestațiile la legea electorală se vor depune pe adresa de email a Judecătoriei Constanța, respectiv jud-constanta-reg@just.ro
 
 
 
ANUNȚ  IMPORTANT
Reguli privind transmiterea cererilor prevăzute de art.16 şi art.17 Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic  
 
Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,  care prevede la art.16 şi la art.17 posibilitatea formulării acțiunilor împotriva actelor administrative individuale emise de către autoritățile competente, vă informăm că:
Ø  înaintarea acțiunii se realizează numai în format și prin mijloace electronice
Ø adresa de e-mail destinată trimiterii acestor acţiuni este următoarea:
 
 
Cu privire la cererile prevăzute de art.16 şi art.17 Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic vă rugăm să consultaţi mai jos şi Extrasul din Decizia nr.34/24.07.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Constanţa privind măsurile organizatorice dispuse    
 
 
 
 
 
Măsuri privind organizarea activităţii Judecătoriei Constanţa începând cu 15.05.2020
 
 
 
 
ANUNŢ
 
În temeiul Hotărârii Colegiului de Conducere nr.18 din 15.05.2020, completurile civile C9 şi C28 au fost desfiinţate, dosarele aflate pe rolul acestora urmează a fi repartizate ciclic celorlalte completuri civile.
 
 
 
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe
 
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CONSTANȚA
-BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE-
 
COMUNICAT DE PRESĂ
05.05.2020
 
            Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Constanța este abilitat să aducă la cunoștința publică următoarele:
            La data de 04.05.2020, Colegiul de Conducere al Curții de Apel Constanța a hotărât, cu unanimitate de voturi, în raport de prevederile art. 1 alin. 1 lit. a, b  și c din Hotărârea nr. 707/30.04.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru Judecători, actualizarea listei cauzelor de urgență deosebită în materie nonpenală ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgență la nivelul Curții de Apel Constanța și instanțelor din circumscripția teritorială a Curții de Apel, în sensul extinderii listei cauzelor stabilită prin art. 1 din Hotărârea nr. 4/18.03.2020 a Colegiului de conducere al Curții de Apel Constanța și actualizată prin Hotărârea nr. 5/26.03.2020 a Colegiului de conducere cu următoarele cauze aflate în competența judecătoriilor:
§  Plângerile împotriva hotărârilor de respingere în procedură accelerată, precum și plângerile împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de acces la o nouă procedură de azil, formulate în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;
§  Cauzele care se judecă fără citarea părților;
§  Cererile de restituire a cauțiunii.
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Judecător delegat,
Bușu Diana
COMUNICAT
01.04.2020
 
Prin Hotârârea nr. 5 din data de 26.03.2020 Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța a hotărât actualizarea, în raport de Hotărârea nr. 417 din 24 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, a listei cauzelor de urgență deosebită în materiile nonpenale, ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgență la nivelul Judecătoriei Constanța, astfel:
-          Ordin de protecție;
-          Tutelă/Curatelă;
-          Internare medicală nevoluntară;
-          Ordonanță președințială;
-          Suspendarea provizorie a executării silite;
-          Încuviințare executare silită;
-          Măsuri asigurătorii;
-          Asigurare dovezi;
-          Incidente procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;
-          Orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită.
Conform dispozițiilor art. 1 alin. 2 din Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, pe durata stării de urgență, instanțele pot soluționa în materie nonpenală și alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părților.
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL JUDECĂTORIEI CONSTANȚA
Judecător delegat Bușu Diana
 
 
 
 
COMUNICAT
19.03.2020
 
În contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea la nivel național a infecției cu coronavirusul COVID-19, prin raportare la instituirea, de către Președintele României, prin Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020, a stării de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, prin Hotărârea nr. 4 din data de 18.03.2020 Colegiul de conducere al Curții de Apel a hotărât adoptarea unor măsuri considerate necesare atât pentru protecția părților, avocaților și a participanților la procesele civile și penale, cât și pentru protecția judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcționarilor publici și personalului contractual, unele dintre acestea vizând și Judecătoria Constanța, pe care Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să le aducă la cunoștință publică.
 
ACTIVITATEA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ÎN MATERIE NON-PENALĂ
 
Prin Hotărârea nr. 4 din data de 18.03.2020 Colegiul de conducere al Curții de Apel a stabilit următoarea listă a cauzelor de urgență în materie non-penală, ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgență:
1.      Abținere - în legătură cu cauzele distincte stabilite de urgență deosebită;
2.      Abținerea întregii instanțe - în legătură cu cauzele distincte stabilite de urgență deosebită;
3.      Asigurare dovezi;
4.      Cerere de ajutor public judiciar - în legătură cu cauzele distincte stabilite de urgență deosebită;
5.      Cerere reexaminare ajutor public judiciar - în legătură cu cauzele distincte stabilite de urgență deosebită;
6.      Completare/lămurire dispozitiv - în legătură cu cauzele distincte stabilite de urgență deosebită;
7.      Curatelă;
8.      Delegare autoritate părintească;
9.      Internare medicală nevoluntară/confirmare internare nevoluntară;
10.  Încuviințare executare silită;
11.  Încuviințarea executării silite în zile nelucrătoare;
12.  Îndreptare eroare materială - în legătură cu cauzele distincte stabilite de urgență deosebită;
13.  Înapoiere minor;
14.  Litigii privind regimul străinilor;
15.  Litigii privind achizițiile publice ce au legătură cu domenii ce intră în sfera stării de urgență (ex. domeniul sănătății);
16.  Măsuri asigurătorii;
17.  Obligarea minorului la consiliere psihologică;
18.  Ordin de protecție/contestație împotriva ordinului de protecție/revocarea ordinului de protecție;
19.  Ordonanța președințială;
20.  Plasament;
21.  Plasament în regim de urgență;
22.  Poprire asiguratorie;
23.  Recuzare - în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgență deosebită;
24.  Recuzare executor;
25.  Recuzarea întregii instanțe - în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgență deosebită;
26.  Reexaminare anulare cerere - în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgență deosebită;
27.  Reexaminare amendă judiciară - în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgență deosebită;
28.  Reexaminare taxe de timbru - în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgență deosebită;
29.  Reținere navă;
30.  Sechestru asigurător;
31.  Sechestru/ridicare navă;
32.  Suspendare provizorie a executării;
33.  Suspendare grevă;
34.  Tutelă.
 
În temeiul Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea de către Președintele României a stării de urgență pe întreg teritoriul României, judecarea proceselor civile, altele decât cele stabilite ca fiind urgente, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.
 
După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor, altele decât cele stabilite ca fiind urgente, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.
 
Prin Hotărârea nr. 4 din data de 18.03.2020 Colegiul de conducere al Curții de Apel, s-a stabilit că identificarea cauzelor suspendate de drept în procesele civile conform art. 42 alin. 6 din Decretul nr. 195/2020, se va realiza de către completul de judecată în baza unei rezoluții (individuale sau comune), după care grefierul de ședință va completa soluția de suspendare a judecății în aplicația ECRIS, în vederea înscrierii în registrul de evidență a dosarelor suspendate și pentru asigurarea publicității măsurii dispuse în respectivele dosare.
 
ACTIVITATEA  JUDECĂTORILOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI
 
În temeiul Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea de către Președintele României a stării de urgență pe întreg teritoriul României, activitatea  judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la:
 
a). cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b). actele și măsurile a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
c). cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de drepturi și libertăți.
 
ACTIVITATEA JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ  ȘI A INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ÎN MATERIE PENALĂ
 
În temeiul Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea de către Președintele României a stării de urgență pe întreg teritoriul României, procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la lit. c). apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze:
-          cele privind infracțiunile flagrante,
-          cele în care au fost dispuse măsuri preventive,
-          cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii,
-          cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,
-          cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor,
-          cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,
-          cele privind infracțiuni contra securității naționale,
-          cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
 
Prin Hotărârea nr. 4 din data de 18.03.2020 Colegiul de conducere al Curții de Apel, după consultarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate din circumscripția teritorială a Curții de Apel, a hotărât ca, pe durata stării de urgență, judecătorii de supraveghere a privării de libertate din circumscripția teritorială a Curții de Apel vor soluționa toate cauzele prevăzute de Legea nr. 254/2013, cu luarea măsurilor de biosecuritate necesare.
 
Totodată, în materie penală, judecătorul/completul de judecată va constata suspendarea de drept a cauzelor penale care se încadrează în categoria prevăzută de art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020 prin rezoluție (individuală sau comună), după care grefierul de ședință va completa soluția de suspendare în aplicația ECRIS, în vederea înscrierii în registrul de evidență a dosarelor suspendate și pentru asigurarea publicității măsurii dispuse în respectivele dosare.
 
În celelalte cauze penale în care nu se aplică măsura suspendării de drept, judecătorului/judecătorilor respectivelor cauze li se recomandă aplicarea hotărârilor nr. 191/2020 și 192/2020 emise de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, coroborate cu dispozițiile art. 353 alin. 10 Cod procedură penală.
În situația cauzelor penale soluționate de prima instanța și neînaintate în căile de atac până la momentul adoptării hotărârii Colegiului de conducere al Curții de apel, acestea vor fi verificate de către judecătorul cauzelor respective sub aspectul încadrării în categoria cauzelor considerate suspendate de drept potrivit art. 43 alin. 2 din Decretul 195/2020, urmând a se constata încadrarea în această categorie prin rezoluție de către judecătorul cauzei, cu efectul suspendării procedurii de înaintare în calea de atac.
 
În vederea consultării listelor cauzelor ce se vor judeca în perioada în care subzistă starea de urgență declarată, titularul fiecărui complet urmează a afișa, prin intermediul  Biroului de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Constanța, la rubrica  „INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC” măsurile suplimentare dispuse cu privire la modalitatea de desfășurare a ședințelor de judecată.
 
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL JUDECĂTORIEI CONSTANȚA
Judecător delegat Bușu Diana
  
 
Comunicat
12.03.2020
 
 
Având în vedere dispozițiile art.1 pct.12 din Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191/10.03.2020,
În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu COVID 19, la nivelul Judecătoriei Constanța s-au dispus o serie de măsuri, după cum urmează:
 
În perioada 13.03.2020 – 03.04.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, sunt stabilite următoarele cauze care vor fi judecate în materie civilă:
- ordine de protecție;
-  ordonanțe președințiale;
-  suspendare provizorie a executării silite;
-  măsuri asigurătorii;
-  asigurare de dovezi;
- încuviințare executare silită;
- abținere, recuzare;
- autorizare intrare încăperi;
- reexaminare taxă timbru;
- cereri ajutor public judiciar;
- reexaminare ajutor public judiciar;
- delegare autoritate părintească;
- internare medicală nevoluntară.
 
În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu 13.03.2020 până la 03.04.2020 inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înștiințarea în timp util a părților și participanților.
Aceste dispoziții nu sunt aplicabile în cauzele urgente, anterior menționate.
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL JUDECĂTORIEI CONSTANȚA
Judecător delegat Bușu Diana
 
 
 
COMUNICAT
Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Constanța este abilitat să aducă la cunoștința publică următoarele:
Joi, 12 martie 2020, având în vedere Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru Judecători, în contextul actual generat de răspândirea virusului COVID -19 care impune măsuri cu caracter preventiv, la nivelul Judecătoriei  Constanța a fost emisă Decizia nr. 14/11.03.2020 ce prevede o serie de măsuri, printre care și următoarele:
Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Constanța a persoanelor cu privire la care autoritățile competente au dispus măsuri de carantină sau măsuri de autoizolare, până la expirarea măsurilor.
Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Constanța a persoanelor care au călătorit în zonele de risc, în ultimele două săptămâni, a celor care, deși nu au călătorit, au intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în zonele arătate, precum și a celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal.
Începând cu data de 12 martie 2020, se suspendă programul de lucru cu publicul la compartimentele instanței (arhive, registratură, asociații/fundații/eliberări recipise), cu excepția cauzelor urgente, accesul justițiabililor fiind permis doar pentru sălile de judecată.
Prezentarea la sediul instanței a justițiabililor, reprezentanților lor legali sau convenționali se realizează numai în cazurile în care sunt stabilite termene de judecată.
Se recomandă fiecărui complet de judecată, ca strigarea cauzelor și implicit a justițiabililor prezenți pentru ședința de judecată să se efectueze etapizat, pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată. Modalitatea concretă de punerea în aplicare a măsurilor privind judecarea cauzelor se va stabili individual de către fiecare complet de judecată.
Se recomandă ca prezentarea la sediul instanței a justițiabililor, reprezentanților lor legali sau convenționali să se realizeze numai în cazurile în care sunt stabilite termene de judecată, termene pentru audierea martorilor.
In incinta instanței, justițiabilii nu vor fi însoțiți de terțe persoane.
Pentru evitarea prezenței în instanță, în vederea obținerii de informații ce se  regăsesc pe portalul just.ro, ori care pot fi obținute și telefonic, se recomandă accesarea portalului instanței, aplicației TDS sau aplicației InfoDosar.
 Actele destinate instanței vor fi transmise preponderent electronic, la adresa de email : jud–constanta–reg@just.ro și pe fax la numerele 0241.619669, 0241551341.
Se recomandă ca persoanele aflate în incinta Judecătoriei Constanța să stea la o distanță de aproximativ 1 metru una de cealaltă.
În cadrul incintei instanței, accesul altor persoane decât a celor ce au locul de muncă în sediul instituției și a procurorilor de ședință, va fi limitat la maximum fiind supusă permisiunii individuale acordate de către lucrătorii din posturile de jandarmi dispuse la intrarea în incintă pe baza înscrisurilor care justifică intrarea în incintă la acel moment.
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL JUDECĂTORIEI CONSTANȚA
Judecător delegat Bușu Diana

 


Informaţii de interes public

 
Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Contact