Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Emilian Paveliu, nr.2
115100 Câmpulung-Muscel ,jud. Argeş
Tel. (0248) 512 016
Fax.(0248) 512 224
E-mail: jud-campulung@just.ro

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

Actualitate

 
Judecătoria Câmpulung îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a domnului ION TOMOIU, judecător pensionar din cadrul Judecătoriei Câmpulung şi traAnunt Program vacanţă judecătorească  2019 .docAnunt Program vacanţă judecătorească 2019 .docnsmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.”
 
 
ANUNŢ
 
Persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt rugate să anunţe instanța la adresa de e-mail jud-campulung@just.ro, la numerele de fax 021/512224, telefon 0248/512016 sau în scris, la adresa instanței din Câmpulung, str. Emilian Paveliu nr. 2, judeţul Argeş, cu privire la starea de invaliditate care îi pune în imposibilitate de accesare a instanţei, intenţia de a accede în sediul instanţei, data şi ora exactă a sosirii pentru a se pune la dispoziţia acestora elevatorul cu şenilă aflat în dotarea instituţiei noastre, pentru a cărui folosire este necesară asistenţă din partea personalului instanţei.
 
Anunt
Programul de lucru cu publicul, pentru perioada 18 – 31 decembrie 2017, respectiv pentru compartimentele arhivă şi registratură, va urmează să fie de 2 ore zilnic, cu începere de la 09:30 – 11:30.
 
Lista localităților aflate în competența teritorială a JUDECĂTORIEI CÎMPULUNG,  cu sediul în oraşul Cîmpulung
    ORAŞE
    1. Cîmpulung
    COMUNE
    1. Albeştii de Muscel
    2. Aninoasa
    3. Bălileşti
    4. Berevoeşti
    5. Boteni
    6. Bughea de Jos
    7. Cetăţeni
    8. Coşeşti
    9. Davideşti
    10. Dîmbovicioara
    11. Dîrmăneşti
    12. Dragoslavele
    13. Godeni
    14. Hîrtieşti
    15. Lereşti
    16. Mihăeşti
    17. Mioarele
    18. Poienarii de Muscel
    19. Rucăr
    20. Schitu Goleşti
    21. Stîlpeni
    22. Stoeneşti
    23. Ţiţeşti
    24. Valea Mare-Pravăţ
    25. Vlădeşti
 
1. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanţă, în condiţiile legii.
 Cererea de chemare în judecată va cuprinde:
     a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
     b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;
     c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;
     d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
     e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;
     f) semnătura.
 Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1).
 În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii – O.U.G. nr. 80/2013 reglementează modul de stabilire a taxelor de timbru.
 Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare.
     După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.
2. TAXE DE TIMBRU
 Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor de timbru prevăzute în O.U.G. nr. 80/2013.
 Persoanele pot beneficia de scutiri sau reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările ulterioare (Legea nr. 193/2008, Legea nr. 76/2012, OUG nr. 44/2012, OUG nr. 4/2013).
 
3. CONSTITUIREA DOSARULUI
 Cererea se înregistrează, apoi primeşte, prin intermediul unei aplicaţii informatice – ECRIS-, un număr unic pe ţară şi devine dosar. Dosarul este repartizat unui complet de judecată ales aleatoriu, tot prin intermediul ECRIS.
Persoana care a formulat cererea devine RECLAMANT. Persoana împotriva căreia s-a formulat cererea devine PÂRÂT. Pârâtul poate depune, la rândul său, o cerere denumită ÎNTÂMPINARE, prin care se apără împotriva pretenţiilor reclamantului.
     Întâmpinarea va cuprinde:
    a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
    b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;
    c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
    d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător;
    e) semnătura.
            Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel.
    (2) La întâmpinare se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, precum şi un rând de copii pentru instanţă. Dispoziţiile art. 149 alin. (1), (3) şi (4) şi ale art. 150 sunt aplicabile.
Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.
Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să formuleze cerere reconvenţională. Cererea reconvenţională se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată.
4. REPARTIZAREA DOSARULUI
Dosarul este repartizat unui complet de judecată ales aleatoriu, tot prin intermediul ECRIS.
5. CITAŢIA
 Grefierul citează părţile dosarului pentru primul termen de judecată.
6. ŞEDINŢA DE JUDECATĂ
 Toate dosarele ce se judecă într-o zi de către acelaşi complet complet de judecători, formează o şedinţă.
7. DELIBERAREA ŞI PRONUNŢAREA
 Completul de judecată deliberează, scrie dispozitivul, pronunţă sentinţa în şedinţă publică.
8. COMUNICAREA HOTĂRÂRII
 Grefierul tehnodactilografiază sentinţa în baza motivării redactate de judecătorul redactor şi o comunică părţilor. Hotărârea se va redacta şi se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare.
9. CĂILE DE ATAC
 Calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac sunt recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea. Hotărârile pronunţate în prima instanţă pot fi atacate cu apel dacă legea nu prevede în mod expres altfel. Sunt supuse apelului şi hotărârile date în prima instanţă dacă, potrivit legii, instanţa nu putea să judece decât în primă instanţă. Hotărârile date în ultimă instanţă rămân neapelabile, chiar dacă în hotărâre s-a arătat că au fost pronunţate în primă instanţă. Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, afară de cazul când legea dispune altfel. Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

ACESTE INFORMAŢII SUNT DESTINATE PUBLICULUI ŞI NU CONSTITUIE CONSULTANŢĂ JURIDICĂ. LA NEVOIE, CONSULTAŢI UN AVOCAT.

Informaţii de interes public


Contact