Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Bicaz, funcționează în orașul Bicaz, str. Republicii, nr.21, jud. Neamț, cod poștal 615100
și face parte din circumscripția Tribunalului Neamț. 
 
 ORARUL INSTANŢEI

 
1. Programul de lucru în instanţă: luni, marți, miercuri, joi, vineri: între orele 08,00-16,00

 
2. Sedinţele de judecată încep de regulă la ora 9,30 sau la ora înscrisă pe citaţie.                            
    Accesul în sălile de judecată se poate face cu 30 de minute înaintea deschiderii ședințelor de judecată 
 
3. Programul de lucru cu publicul pe compartimente:
          a) registratură - arhivă      -   de luni până vineri între orele 09,00-13,00;

          b)
preluări cereri divorţ - registratură - arhivă de luni până vineri orele 09,00-13,00;

 
          c) birou informare şi relaţii publice - zilnic şi coincide cu programul de lucru al instanţei, cu       
              excepţia zilei de marți, când programul este de la ora 10,00 la ora 18,00;

 
          d) la compartimentul executări penale, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,30-12,30;

 
          e) la grefierul şef, în fiecare zi lucrătoare, cu excepţia zilei de vineri, între orele 9,00-13,00.

 

 

Actualitate

 

Date cu caracter personal - Perspectiva legislativa
       Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum
reiese din interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și
de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542
din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv
portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și
neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul
este pe rol.
Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 5 alin.2, lit. c), d), e) și f) din același act normativ,
conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în
următoarele cazuri:
c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau
care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul
căruia îi sunt dezvăluite datele;
e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terțului
căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile
și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
f) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
Informarea completă și corectă a persoanelor vizate
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art.
12 din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația
expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de
cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se
dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi
lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin
Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că “citarea prin publicitate
se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul
domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și
publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215
din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o
listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință
cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile
publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.
Redăm mai jos în integralitate prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este
obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta
persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea
tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor
prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra
datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând
seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în
momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu
până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu
excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de
acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând
seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri
jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de
cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se
dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi
lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”
Bine de știut
Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulație a acestor date este disponibilă pe portalul legislativ la următoarea adresă URL:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai
multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016​

 

  

 

 

 

                                                                     

Ghiduri de orientare pentru justițiabili

 Dreptul pe înțelesul tuturor

 Glosar de termeni juridici

 Circuitul cererii de chemare in judecata

 Reguli de conduita in instanta

 Ghid practic pentru jurnalisti

 


Informaţii de interes public

 

Contact

 
Adresa Judecătoriei BICAZ este:
       

Str. Republicii nr. 21, BICAZ, jud. Neamț, cod poștal 615100

Telefon: 0233254199 ; 0233253299 ; Fax: 0233253299

E-mail: jud-bicaz@just.ro