Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
 
 
0351403100 -  CALL CENTER CURTEA DE APEL CRAIOVA
 
 
 
 
 
 
 Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea instantei:
- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
- Legea 304/2004 privind organizarea judiciara
- H.G. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii
- Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea
- Regulamentul de Ordine Interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea nr.357/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii
  
 
 
1. Informaţii extrase din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 159/24.09.2004 de Consiliul Superior al Magistraturii.
 
 A. Biroul de informare şi relaţii publice
  
 Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002, asigurand legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii si activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate, sub coordonarea preşedintelui instanţei sau a unui judecător desemnat de acesta.
Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt; biroul este compus, de regulă, din consilierul pentru informaţii publice şi un grefier desemnat de preşedintele instanţei.
Programul zilnic al Biroului de informare şi relaţii publice coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea unor ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei.
Conducătorul Biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
​ a) conduce şi coordonează activitatea Biroului de informare şi relaţii publice;
 b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil;
 c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice şi dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor conform normelor legale în vigoare şi transmiterea răspunsului către solicitant, în termenul legal;
 d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei, prin crearea de înscrisuri care să cuprindă aceste informaţii, disponibile la punctul de informare-documentare din cadrul biroului şi prin publicare şi actualizare pe pagina de Internet a instanţei;
 e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei;
 f) repartizează petiţiile compartimentului de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, pentru a asigura soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal;
 g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor şi celuilalt personal care funcţionează la aceasta, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură, după caz, informarea corectă a opiniei publice sau exprimă poziţia instanţei faţă de problemele semnalate;
 h) redactează, la nevoie, declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile supuse liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte şi complete a opiniei publice.
           
 Purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta orice document sau dosar aflat la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă. Preşedintele instanţei  asigura mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice.
            Dreptul la liberul acces la informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrâns, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Acest drept poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
 
  Grefierul din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
  a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice;
  b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei în acest domeniu;
  c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate;
  d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare;
  e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţă conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea normală a activităţii;
   f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;
  g) redactează şi pune la dispoziţie publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative;
   h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate;
  i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
    j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora
           
 Judecătorii cu atribuţii privind activitatea compartimentului de executări penale
   
  a) urmăresc şi controlează modul în care se emit şi se comunică mandatele de executare şi supraveghează luarea tuturor măsurilor pentru aducerea la îndeplinire a acestora, precum şi a celorlalte dispoziţii din hotărârile penale;
  b) iau măsuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite în cursul executării;
  c) supraveghează comunicarea în termen a hotărârilor penale;
 d) urmăresc ţinerea evidenţei amânărilor şi întreruperilor de executare a sancţiunilor penale şi a măsurilor educative şi efectuează adresele de revenire;
 e) supraveghează completarea corectă a registrelor de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale, precum şi a celorlalte evidenţe prevăzute în regulament;
  f) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare;
  g) închid poziţiile din registrul de executări penale;
  h) informează conducerea instanţei despre întârzierile nejustificate în executarea hotărârilor;
  i) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de executări;
  j) rezolvă corespondenţa aferentă activităţii de punere în executare a hotărârilor penale.
 
 
B. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea compartimentului de executări civile
 
  a) coordonează şi supraveghează activitatea acestui compartiment;
  b) soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, precum şi alte cereri adresate acestui compartiment;
  c) controlează şi îndrumă modul de completare a registrului general de evidenţă a cererilor de încuviinţare a executării silite, precum şi a opisului alfabetic privind aceste cereri;
  d) verifică evidenţa şi eliberarea recipiselor de consemnare şi a celorlalte valori;
  e) controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către grefierul desemnat la acest compartiment;
  f) rezolvă corespondenţa privind executările contravenţionale;
  g) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea de executări contravenţionale;
 h) verifică întocmirea lucrărilor privind punerea în executare a hotărârilor civile prin care se aplică sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, cu revenire la fiecare două luni, în cazul în care nu se confirmă primirea formelor de executare;
 i) asigură închiderea poziţiilor din registru, după confirmarea primirii formelor de executare de la organele de executare; verifică evidenţa amenzilor judiciare aplicate potrivit legii;
 j) supraveghează modul de întocmire şi transmitere a titlurilor executorii către organele de executare;
 k) îndrumă şi controlează activitatea de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanţe pentru care executarea se face din oficiu.
 
           
C.  Competenţa judecătorului de serviciu
           
Pentru promovarea acţiunilor, depunerea cererilor şi înscrisurilor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei sau înlocuitorului acestuia, judecătorului-delegat ori personalului de la registratură şi arhivă.
În incinta instanţei, în locuri vizibile pentru public, vor fi afişate regulile de conduită pe care trebuie să le respecte acesta, precum şi îndrumări către compartimentele care au relaţii cu publicul.
La aceste compartimente se vor pune la dispoziţia publicului materialele informative ajutătoare pentru o mai bună adresabilitate.
Preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, va desemna, dacă se impune, prin rotaţie unul sau mai mulţi judecători de serviciu care îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) primesc actele de sesizare a instanţei şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de normele procedurale;
   b) iau măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea fără întârziere a acţiunilor şi cererilor primite.
Numărul judecătorilor de serviciu desemnaţi într-o zi va fi astfel stabilit încât să asigure fluenţa normală a activităţii de primire a cererilor. Aceştia nu vor desfăşura alte activităţi la compartimentul registratură, în afara primirii cererilor de chemare în judecată principale, accesorii ori incidentale.
 
2. Informaţii extrase din Legea nr. 211/2004 privind protecţia victimelor infracţiunilor
 
  Judecătorii, în cazul infracţiunilor pentru care plângerea prealabilă se adresează instanţei de judecată, procurorii, ofiţerii şi agenţii de poliţie au obligaţia de a încunoştinţa victimele infracţiunilor cu privire la:
 a) serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia;
 b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;
 c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
 d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
 e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile;
 f) condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art. 86 indice 1, 86 indice 2, 86 indice 4 şi 86 indice 5 din Codul de procedură penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor;
 g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat.
 Informaţiile sunt aduse la cunoştinţă victimei, în scris sau verbal, într-o limbă pe care aceasta o înţelege, indeplinirea obligaţiilor consemnandu-se într-un proces-verbal, care se înregistrează la instituţia din care face parte judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care se prezintă victima. Toate aceste informaţii au rolul de a oferi victimei o imagine completă asupra drepturilor sale şi asupra mijloacelor concrete de realizare a acestor drepturi, atât în cadrul procedurilor judiciare, cât şi în afara acestora. De altfel, acestea se publică obligatoriu pe paginile de Internet ale Ministerului Justiţiei şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar, facultativ, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti şi unităţile de poliţie le pot publica pe paginile lor de Web.
 
 
3. Timbrarea cererilor 
 
 Taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar se platesc anticipat.
 Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în cuantumul legal, în momentul înregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. În cazul când se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, dupa ce a fost înregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.
 Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.
 
 
         GHIDURI DE ORIENTARE PENTRU JUSTIŢIABILI
​​Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului muncii.docx
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului penal.docx
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului procesual civil.docx
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia insolventei final.docx
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia soc com final.docx
Ghid practicieni -modele de acte procedurale in materie civila.docx
Ghid practicieni -modele de acte procedurale in materie penala instante.docx
Ghid practicieni -modele de acte procedurale in materie penala parchete.docx
Ghid privind acte de procedura penal parchete final.docxBuletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

 Vizualizator imagini ‭[2]‬

 
 

 Vizualizator imagini ‭[1]‬

 
2012
 
 Grefieri:​​​ 
 Grefieri:​​
 
2015

Judecători:​
Grefieri:​​
Personal conex:​​
Judecători:
Grefieri:​
Personal conex:​
Grefieri:​​
Personal conex:​​

Personal conex:​​​
Grefieri:​​​
Personal conex:​​​​
Personal conex:​
Grefieri:​​​​
Personal conex:​​
Grefieri:​​​​
Personal conex:​​​

2019

Judecători:​
Grefieri:​​​​
Personal conex:​​​​
Judecători:​
Grefieri:​​​​
Personal conex:​​​​​
Judecători:​
Grefieri:​​​​
Personal conex:​​​​

             Declaraţiile de avere şi de interese ale magistraţilor, personalului auxiliar şi ale personalului conex angajat la Judecătoria Balş se afla postate şi pe site-ul