Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 ​Informaţii şi Date cu caracter personal

 

Date cu caracter personal
 
        Plângerile pot fi formulate de către persoanele fizice ale căror date personale au fost prelucrate cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile în materia protecției datelor personale (”persoane vizate”), în special în cazul în care reşedinţa obişnuită a petentului, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României.
        În situația în care nu vă încadrați în această categorie (”persoane vizate”), vă rugăm să transmiteți cererea dvs. folosind adresa anspdcp@dataprotection.ro sau adresa poștală a ANSPDCP. Înainte de a începe completarea formularului de plângere, vă rugăm să consultați condițiile de admisibilitate din Procedura de primire și soluționare a plângerilor.
 
      
Pentru completarea formularului, este necesară salvarea acestuia și deschiderea cu Adobe Reader.

P
e portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din  int​erpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol. Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 5 alin.2, lit. c,d, e şi f din același act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
   c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
   d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
   e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
    f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
               
Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care doresc ca nici măcar numele propriu să nu apară pe portal, trebuie să se adrese instanțelor de judecată, acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.
 
Facem de asemenea precizarea că Ministerul Justiției are doar competente informatice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.
 
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”   
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.​​

ACTE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI

Acte executare PLEŞUVU Cătălin

Acte executare BABUC Mircea Bogdan

Acte executare FRÎNCU Gabriel

Acte executare APOSTOL Elena

Acte executare CHIRAP Ionuţ Mircea

Proces verbal afişare BEJ Păncescu Nicolae Daniel

Acte executare PORCACHIU Maria
Cerere publicare portal.pdfCerere publicare portal
Somaţie BEJ Vasiliu.pdfSomaţie BEJ Vasiliu

Acte executare
GONGA (fostă ENĂŞEL) VASILICA
Scanned-image-4
Scanned-image-3
 
Acte executare : SAD - TERM S.R.L.
somatie BEJ Vasiliu

Ghid practic - Modele de cereri pentru justiţiabili

 

 
 
 
Model cerere Legea 544/2001
model cerere Legea nr. 544-2001.docmodel cerere Legea nr. 544-2001.doc

Procedura de contestare

a refuzului de furnizare a informaţiilor de interes public


           Potrivit art. 22 din Legea 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Bacău. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7: (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

    (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

           Hotărârea Tribunalului este supusă recursului iar decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, cât şi recursul sunt scutite de taxă de timbru.Reclamaţie administrativă - 1
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ.docRECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ.doc


Reclamaţie administrativă - 2
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2.docRECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2.doc

 

 Informaţii privind cariera profesională a magistraţilor judecătoriei Bacău

 

 

 

       Se publică conform art. 79 litera d indice 1 din Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a instanţelor judecătoreşti.

 

                                                                         tabel date magistrati 2013.doctabel date magistrati 2013.doc

 
 
 
 ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA INSTANŢELOR 
 
 
 
Constituţia României ,modificata si completata prin Legea de revizuire a Constituţiei nr.429/2003.
 
- Legea nr. 304/2004, modificata si completata, privind organizarea judiciara, republicata;
 
- Legea nr. 303/204, modificata si completata, privind statutul judecătorilor si magistraţilor;
 
- Legea nr. 567/2004, modificata si completata, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti; - Legea nr. 233/2002, modificata si completata, pentru aprobarea OUG nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 
- Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 
- Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţi si justiţiei, precum si unele masuri adiacente;
 
- Regulamentul de ordine interioara al instanţelor de judecata aproba prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, text în vigoare de la data de 7 noiembrie 2013
 
- OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,
 
- Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea  profesiei de mediator,
 
-  Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informaţii de interes public,
 
- Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu  modificările şi completările ulterioare
 


 
 
DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
 
 
 
 


 
COMPLETELE DE JUDECATĂ
 
        Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii completului. Schimbarea completului se face în mod excepţional pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. Repartizarea cauzelor se face în mod aleatoriu în sistem informatizat.
 
 
 
 
 
INFORMAŢII DE INTERES GENERAL
 
      Activitatea instanţei se desfăşoară în imobilul situat în Bacău, str. Oituz, nr. 20, jud. Bacău după cum urmează;
Etaj 1:
      - birouri magistraţi si birou procurori,
      - birouri personal de conducere;
      - biroul de relaţii de interes public - camera 19;
      - birouri personal auxiliar;
      - compartimentul executări penale - camera 40;
      - compartimentul executări civile - camera 18;
 
Parter:
      - săli de judecata, astfel: - sala 3, sala 8, sala 10 şi sala 17;
      - camera de consiliu - camera 6;
      - jandarmerie;
      - compartimentul registratura - camera 16;
      -  grefierul de serviciu - camera 7;
      - arhiva civilă – camera 12
      - arhiva penală – camera 11
      - avocaţi;
Subsol :
      - centrala termica şi  telefonica
 

 

 
        Glosar de termeni
 

      Reguli de conduită în instanţă

 

 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

DECLARAŢII PERSONAL AUXILIAR IUNIE 2018

​Declaraţii de AVERE Declaraţii de INTERESE​
Elena Constantinoiu a2018.pdfElena Constantinoiu
Elena Constantinoiu i2018.pdfElena Constantinoiu
Tatiana Olteanu a2018.pdfTatiana Olteanu
Tatiana Olteanu i2018.pdfTatiana Olteanu
Oana Alina Roca a 2018.pdfOana Alina Roca
Roca Oana Alina i2018.pdfOana Alina Roca
Violeta-Aurelia Hanu a2018.pdfVioleta-Aurelia Hanu
Violeta-Aurelia Hanu i2018.pdfVioleta-Aurelia Hanu
Adrian Amariei a2018.pdfAdrian Amariei
Adrian Amariei i2018.pdfAdrian Amariei
Adriana Popa a2018.pdfAdriana Popa
Adriana Popa i2018.pdfAdriana Popa
Adriana Toderiţă a2018.pdfAdriana Toderiţă
Adriana Toderiţă i2018.pdfAdriana Toderiţă
Ana Maria Bejan a2018.pdfAna Maria Bejan
Ana Maria Bejan i2018.pdfAna Maria Bejan
Ana Roşu a2018.pdfAna Roşu
Ana Roşu i2018.pdfAna Roşu
Anca Vasilica Bogdan a2018.pdfAnca Vasilica Bogdan
Carmen Lica Bogatu i2018.pdfCarmen Lica Bogatu
Carmen Lica Bogatu a2018.pdfCarmen Lica Bogatu
Carmen Popescu i2018.pdfCarmen Popescu
Carmen Popescu a2018.pdfCarmen Popescu
Constantin Joldescu i2018.pdfConstantin Joldescu
Constantin Joldescu a2018.pdfConstantin Joldescu
Crezantema Agapie i2018.pdfCrezantema Agapie
Crezantema Agapie a2018.pdfCrezantema Agapie   
Cristina-Petronela Baciu i2018.pdfCristina-Petronela Baciu
agapie2018r.pdfCrezantema Agapie - rectificare Virginica Şaran i2018.pdfVirginica Şaran
Cristina-Petronela Baciu a2018.pdfCristina-Petronela Baciu
Elena Amariei i2018.pdfElena Amariei
Elena Amariei a2018.pdfElena Amariei
Elena Ancuţa Argatu i2018.pdfElena Ancuţa Argatu
Elena Ancuţa Argatu a2018.pdfElena Ancuţa Argatu
Elena Isvoran i2018.pdfElena Isvoran
Elena Isvoran a2018.pdfElena Isvoran
Elena Secită i2018.pdfElena Secită
Elena Secită a2018.pdfElena Secită
Elena Tudurachi i2018.pdfElena Tudurachi
Elena Tudurachi a2018.pdfElena Tudurachi
Emilia Lovin i2018.pdfEmilia Lovin
Emilia Lovin a2018.pdfEmilia Lovin
Georgiana-Ştefania Constantin i2018.pdfGeorgiana-Ştefania Constantin
Georgiana-Ştefania Constantin a2018.pdfGeorgiana-Ştefania Constantin
Ioana-Roxana Cobuz i2018.pdfIoana-Roxana Cobuz
Ioana-Roxana Cobuz a2018.pdfIoana-Roxana Cobuz
Ionela Strătilă i2018.pdfIonela Strătilă
Ionela Strătilă a2018.pdfIonela Strătilă
Irina Panţîru i2018.pdfIrina Panţîru
Irina Panţîru a2018.pdfIrina Panţîru
Laura Gorgan i2018.pdfLaura Gorgan
Laura Elena Scârlat a2018.pdfLaura Elena Scârlat
Laura-Elena Scârlat i2018.pdfLaura-Elena Scârlat
Laura Gorgan a2018.pdfLaura Gorgan
Lăcrămioara Nechitescu i2018.pdfLăcrămioara Nechitescu
Lăcrămioara Nechitescu a2018.pdfLăcrămioara Nechitescu
Luminiţa Petriceanu i2018.pdfLuminiţa Petriceanu
Luminiţa Petriceanu a2018.pdfLuminiţa Petriceanu
Manuela Maria Andrieş i2018.pdfManuela Maria Andrieş
Manuela Maria Andrieş a2018.pdfManuela Maria Andrieş
Margareta Ghercă i2018.pdfMargareta Ghercă
Margareta Ghercă a2018.pdfMargareta Ghercă
Maria Tătărăscu i2018.pdfMaria Tătărăscu
Maria Tătărăscu a2018.pdfMaria Tătărăscu
Maria Teacă i2018.pdfMaria Teacă
Maria Teacă a2018.pdfMaria Teacă
Mariana Ene i2018.pdfMariana Ene
Mariana Ene a2018.pdfMariana Ene
Mariana Sachelaru i2018.pdfMariana Sachelaru
Mariana Sachelaru a2018.pdfMariana Sachelaru
Mariana Sălceanu i2018.pdfMariana Sălceanu
Mariana Sălceanu a2018.pdfMariana Sălceanu
Mădălina Denisa Piciu i2018.pdfMădălina Denisa Piciu
Mădălina Denisa Piciu a2018.pdfMădălina Denisa Piciu
Mădălina-Raluca Pricope i2018.pdfMădălina-Raluca Pricope
Mădălina-Raluca Pricope a2018.pdfMădălina-Raluca Pricope
Mihaela Zgheran i2018.pdfMihaela Zgheran
Mihaela Zgheran a2018.pdfMihaela Zgheran
Monica Budău i2018.pdfMonica Budău
Monica Budău a2018.pdfMonica Budău
Monica Stan i2018.pdfMonica Stan
Monica Stan a2018.pdfMonica Stan
Nicoleta Grosu i2018.pdfNicoleta Grosu
Nicoleta Grosu a2018.pdfNicoleta Grosu
Nicoleta-Veronica Ciobănuc i2018.pdfNicoleta-Veronica Ciobănuc
Nicoleta-Veronica Ciobănuc a2018.pdfNicoleta-Veronica Ciobănuc
Oana Iuliana Urdă i2018.pdfOana Iuliana Urdă
Oana Iuliana Urdă a2018.pdfOana Iuliana Urdă
Simona Mardare i2018.pdfSimona Mardare
Simona Mardare a2018.pdfSimona Mardare
Vasilica Anca Bogdan i2018.pdfVasilica Anca Bogdan
Veronica-Mihaela Pătrăţanu a2018.pdfVeronica-Mihaela Pătrăţanu
Veronica-Mihaela Pătrăţanu i2018.pdfVeronica-Mihaela Pătrăţanu
Viorica Benchea a2018.pdfViorica Benchea
Viorica Benchea i2018.pdfViorica Benchea
Virginica Şaran a2018.pdfVirginica Şaran

 
 
DECLARAŢII PERSONAL AUXILIAR IUNIE 2017
 
 
 
Nr. Crt.
Declaraţii avere Declaraţii interese
​1 Agapie Crezantema a2016.PDF Agapie Crezantema i2016.PDF
2
Amariei Adrian a2016.PDF Amariei Adrian i2016.PDF
3 Amariei Elena a2016.PDF Amariei Elena i2016.PDF
4 Andrieş Manuela Maria a2016.PDF Andrieş Manuela Maria ai2016.PDF
5 Avatavului Oana Iuliana a 2016.PDF Avatavului Oana Iuliana i2016.PDF
6 Baciu Cristina Petronela a2016.PDF Baciu Cristina Petronela i2016.PDF
7 Bălănoiu Georgiana a2016.PDF Bălănoiu Georgiana i2016.PDF
8 Benchea Viorica a2016.PDF Benchea Viorica i2016.PDF
9 Bogatu Carmen Lica a2016.PDF Bogatu Carmen Lica i2016.PDF
10 Bogdan Vasilica Anca a2016.PDF Bogdan Vasilica Anca i2016.PDF
​11 Budău Monica a2016.PDF Budău Monica i2016.PDF
​12 Ciobănuc Nicoleta Veronica a2016.PDF Ciobănuc Nicoleta Veronica i2016.PDF
​13 Constantinoiu Elena a2016.PDF Constantinoiu Elena i2016.PDF
​14 Ene Mariana a2016.PDF Ene Mariana i2016.PDF
​15 Ghercă Margareta a2016.PDF Ghercă Margareta i2016.PDF
​16 Gherguţ Mariana a2016.PDF Gherguţ Mariana i2016.PDF
​17 Gorgan Laura a2016.PDF Gorgan Laura i2016.PDF
​18 Grosu Nicoleta a2016.PDF Grosu Nicoleta i2016.PDF
​19 Hanu Violeta a2016.PDF Hanu Violeta i2016.PDF
​20 Isvoran Elena a2016.PDF Isvoran Elena i2016.PDF
​21 Joldescu Constantin a2016.PDF Joldescu Constantin i2016.PDF
​22 Lovin Emilia a2016.PDF Lovin Emilia i2016.PDF
​23 Mardare Simona a2016.PDF Mardare Simona i2016.PDF
​24 Nechiţescu Lăcrămioara a2016.PDF Nechiţescu Lăcrămioara i2016.PDF
​25 Olteanu Tatiana a2016.PDF Olteanu Tatiana i2016.PDF
26 Panţîru Irina a2016.PDF Panţîru Irina i2016.PDF​​
​27 Pătrăţanu Veronica Mihaela a2016.PDF Pătrăţanu Veronica Mihaela i2016.PDF
​28 Petriceanu Luminiţa a2016.PDF Petriceanu Luminiţa i2016.PDF
​29 Piciu Mădălina denisa a2016.PDF Piciu Mădălina denisa i2016.PDF
​30 Popa Adriana a2016.PDF Popa Adriana i2016.PDF
​31 Popescu Carmen a2016.PDF Popescu Carmen i2016.PDF
​32 Pricope Mădălina Raluca a2016.PDF Pricope Mădălina Raluca i2016.PDF
​33 Roca Oana Alina a2016.PDF Roca Oana Alina i2016.PDF
​34 Roşu Ana a2016.PDF Roşu Ana i2016.PDF
​35 Sachelaru Mariana a2016.PDF Sachelaru Mariana i2016.PDF
​36 Şaran Virginica a2016.PDF Şaran Virginica i2016.PDF
​37 Scarlat Laura Elena a 2016.PDF Scarlat Laura Elena i 2016.PDF
​38 Secită Elena a2016.PDF Secită Elena i2016.PDF
​39 Strătilă Ionela a2016.PDF Strătilă Ionela i2016.PDF
​40 Teacă Maria a2016.PDF Teacă Maria i2016.PDF
​41 Toderiţă Adriana a2016.PDF Toderiţă Adriana i2016.PDF
​42 Tudurachi Elena a2016.PDF Tudurachi Elena i2016.PDF
​43 Văduva Ioana Roxana a2016.PDF Văduva Ioana Roxana i2016.PDF
​44 Zgheran Mihaela a2016.PDF Zgheran Mihaela i2016.PDF
  
 
 
DECLARAŢII PERSONAL AUXILIAR IUNIE 2016
 
 
Nr. Crt. Declaraţie avere Declaraţie intertese
​1. Agapie Crezantema A2016.PDF Agapie Crezantema I 2016.PDF
​2. Amariei Adrian A2016.PDF Amariei Adrian I 2016.PDF
​3. Amariei Elena A2016.PDF Amariei Elena I 2016.PDF
​4. Andrei Alina A2016.PDF Andrei Alina I 2016.PDF
​5. Andrieş Manuela Maria A2016.PDF Andrieş Manuela Maria I 2016.PDF
​6. Avatavului Oana Iuliana A2016.PDF Avatavului Oana Iuliana I 2016.PDF
​7. Benchea Viorica A2016.PDF Benchea Viorica I 2016.PDF
​8. Bogatu Carmen Lica A2016.PDF Bogatu Carmen Lica I 2016.PDF
​9. Bogdan Vasilica Anca A2016.PDF Bogdan Vasilica Anca I 2016.PDF
​10. Budău Monica A2016.PDF Budău Monica I 2016.PDF
​11. Ciobănuc Nicoleta Veronica A2016.PDF Ciobănuc Nicoleta Veronica I 2016.PDF
​12. Constantinoiu Elena A2016.PDF Constantinoiu Elena I 2016.PDF
​13. Cozloschi Marius Adrian A2016.PDF Cozloschi Marius Adrian I 2016.PDF
​14. Ene Mariana A2016.PDF Ene Mariana I 2016.PDF
​15. Ghercă Margareta A2016.PDF Ghercă Margareta I 2016.PDF
​16. Gherguţ Mariana A2016.PDF Gherguţ Mariana I 2016.PDF
​17. Gorgan Laura A2016.PDF Gorgan Laura I 2016.PDF
​18. Grosu Nicoleta A2016.PDF Grosu Nicoleta I 2016.PDF
​19. Hanganu Iuliana Gabriela.PDF Hanganu Iuliana Gabriela I 2016.PDF
​20. Hanu Violeta Aurelia A2016.PDF Hanu Violeta Aurelia I 2016.PDF
​21. Isvoran Elena A2016.PDF Isvoran Elena I 2016.PDF
​22. Joldescu Constantin A2016.PDF Joldescu Constantin I 2016.PDF
​23. Lepădatu Cristina Alina A2016.PDF Lepădatu Alina Cristina I 2016.PDF
​24. Lovin Emilia A2016.PDF Lovin Emilia I 2016.PDF
​25. Mardare Simona A2016.PDF Mardare Simona I 2016.PDF
​26. Mihalcea Silvia A2016.PDF Mihalcea Silvia I 2016.PDF
​27. Nechitescu Lăcrămioara A2016.PDF Nechitescu Lăcrămioara I 2016.PDF
​28. Olteanu Tatiana A2016.PDF Olteanu Tatiana I 2016.PDF
​29. Pătrăţanu Veronica Mihaela A2016.PDF Pătrăţanu Veronica Mihaela I 2016.PDF
​30. Petriceanu Luminiţa A2016.PDF Petriceanu Luminiţa I 2016.PDF
​31. Piciu Mădălina Denisa A2016.PDF Piciu Mădălina Denisa I 2016.PDF
​32. Popa Adriana A2016.PDF Popa Adriana I 2016.PDF
​33. Popescu Carmen A2016.PDF Popescu Carmen I 2016.PDF
​34. Pralea Georgiana A2016.PDF Pralea Georgiana I 2016.PDF
​35. Pricope Mădălina Raluca A2016.PDF Pricope Mădălina Raluca I 2016.PDF
​36. Roca Oana Alina A2016.PDF Roca Oana Alina I 2016.PDF
​37. Roşu Ana A2016.PDF Roşu Ana I 2016.PDF
​38. Sachelaru Mariana A2016.PDF Sachelaru Mariana I 2016.PDF
​39. Scârlat Laura Elena A2016.PDF Scârlat Laura Elena I 2016.PDF
​40. Secită Elena A2016.PDF Secită Elena I 2016.PDF
​41. Strătilă Ionela A2016.PDF Strătilă Ionela I 2016.PDF
​42. Şaran Virginica A2016.PDF Şaran Virginica I 2016.PDF
​43. Târşa Alina Oana A2016.PDF Târşa Alina Oana I 2016.PDF
​44. Tătărăscu Maria A2016.PDF Tătărăscu Maria I 2016.PDF
​45. Teacă Maria A2016.PDF Teacă Maria I 2016.PDF
​46. Timofte Alina Elena A2016.PDF Timofte Alina Elena I 2016.PDF
​47. Toma Maria Mădălina A2016.PDF Toma Maria Mădălina I 2016.PDF
​48. Tudurachi Elena A2016.PDF Tudurachi Elena I 2016.PDF
​49. Vasiluţă Lucia Roxana A2016.PDF Vasiluţă Lucia Roxana I 2016.PDF
​50. Văduva Ioana Roxana A2016.PDF Văduva Ioana Roxana I 2016.PDF
​51. Zgheran Mihaela A2016.PDF Zgheran Mihaela I 2016.PDF
 .