Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

Anunţ Program Sărbători de iarnă

În perioada 23 decembrie 2019 - 03 ianuarie 2020 programul cu publicul se modifică în sensul că activităţi cu publicul la compartimentele Registratură, Birou primiri cereri, Arhiva Civilă, Arhiva Penală, Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, se desfăşoară doar în zilele de

23 şi 30 decembrie 2019 între orele 9-11.

 

În celelalte zile lucrătoare la compartimentele Registratură, Birou primiri cereri, Arhiva Civilă, Arhiva Penală, Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, se va desfăşura activitate cu publicul doar pentru cauzele urgente, potrivit prezentei decizii.

În perioada 23 decembrie 2019 - 03 ianuarie 2020, actele vor putea fi depuse la instanţă prin

fax 0234/510557; 0234/512673

email jud-bacau-gref@just.ro

sau servicii poştale.

 

Prin excepţie de la prevederile anterioare, cauzele urgente se vor înregistra, în afara programului stabilit şi vor fi aprobate spre studiu de către grefierul şef secţie/grefierul şef.
PREZENTARE

 

    Prezentare instanţă

 

LEGISLAŢIE

 

   

      Constituţia României

      Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375 din 17,12,2015 cu modificările şi completările ulterioare

      Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară

      Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor

      Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti

      Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public

      Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

      Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

      Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

      H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

      Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

      Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

      Codul deontologic al magistraţilor

      Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

      Legeanr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

      Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

     

 

 

 

 


Actualitate

______________________________________________________________________________________________

1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:   

        Luni, Marţi, Joi, Vineri între orele 8:00 - 16:00  

Miercuri între orele 08:00 - 19:00.

        Luni între orele 9:00 - 12:00 - petiţii - formulare cereri în baza Lg.544/2001


Biroul de informare şi relaţii publice este condus de judecător Ţimiraş Ciprian. Grefierii delegaţi sunt doamna grefier Isvoran Elena şi doamna grefier Roşu Ana .
 

2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-12:00 la camera 16.


3. Arhiva instanţei, camerele 11 şi 12,  va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:

LUNI, MARŢI, JOI, VINERI:  9:00 -  13:00 informaţii

MIERCURI:  12:00 -  16:00 informaţii

4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător  Enache Iulia Monica,  (în lunile impare), alternativ d-na judecător Neagoe Corina Diana (în lunile pare).


 5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător  CANDET ANA MARIA   (în lunile impare), alternativ d-l judecător Holmanu Loredana Elena  (în lunile pare).


 6. Biroul Persoane Juridice va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


__________________________________________________________________________________________________________

ORDIN SERVICIU 2019.pdfORDIN SERVICIU 2019.pdf

Ordin de serviciu 2018.pdfOrdin de serviciu 2018.pdf

_________________________________________________________________________

Regulamentul 861/2007 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă


NOUTĂŢI CONFORM NOII LEGISLAŢII PENALE

 

Noutăţi conform noii legislaţii penale.PDFNoutăţi conform noii legislaţii penale.PDF 

 

 

 

 SCURTE CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR INSTITUŢII DE DREPT PROCESUAL CIVIL

 

Cuprinsul cererii de chemare în judecată.pdfCuprinsul cererii de chemare în judecată.pdf

 

Principiile fundamentale ale procesului civil.docPrincipiile fundamentale ale procesului civil.doc

 

Procedura regularizării cererii de chemare în judecată.docProcedura regularizării cererii de chemare în judecată.doc

 


 
 
MEDIEREA- modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor

 

 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declanşării unui litigiu în fata instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate si având liberul consimţământ al părţilor.
Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).

 

 

 
 
 

 


Informaţii de interes public


Regulamentul 861/2007 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă
_____________________________________________________________________

FOARTE  IMPORTANT !!!  
 
 
 
   Accesul publicului este permis:
 
 
 
    - în sălile de şedinţă cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
 
 
 
   - la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit, precum şi în orele de audienţă.
 
   - filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei sau în sălile de judecată se face numai cu acordul Biroului de informare şi relaţii publice, respectiv al preşedintelui de complet.
 
 
 
   Şedinţele de judecată se desfăşoară dimineaţa începând de la ora 9.00 şi după-amiaza, cu începere de la ora 13.00.
 
 
 
ALTE   INFORMAŢII   UTILE
 
 
 
Pentru eliberarea legalizărilor hotărârilor judecătoreşti:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00
 
Eliberarea hotărârilor judecătoreşti legalizate se face în ziua următoare a depunerii cererii, de luni până vineri între orele 14.30-15.30 la camera 16. În vederea legalizării se va achita taxă de timbru aferentă acesteia  în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
 
 
Eliberarea legalizărilor şi a certificatelor de grefă cu privire la Asociaţii şi fundaţii:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00
 
Eliberarea încheierilor finale de dezinvestire legalizate se face în ziua următoare a depunerii cererii, de luni până vineri între orele 13,00-15,00 la camera 18. În vederea legalizării se va achita taxă de timbru aferentă acesteia  în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
 
 
Pentru eliberarea certificatelor de grefă:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 în timpul programului de lucru cu publicul de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 iar eliberarea acestora se face la camera 16 de luni până vineri între orele 14,30-15,30. Pentru eliberarea certificatelor de grefă se va achita taxa de timbru în cuantum de 1 leu, pentru fiecare exemplar  în contul bugetului loca! al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz sediul fiscal, plătitorul.
 
 
 
Pentru eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunii:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 , la care se va ataşa copia încheierii sau sentinţa prin care s-a dispus restituirea cauţiunii, legalizată, copia actului de identitate a solicitantului, împuternicirea avocaţiala specială pentru ridicarea cauţiunii sau procura autentică, după caz, iar pentru eliberarea acestora se face la grefa instanţei camera 34.
 
 
 
Pentru eliberarea de copii, cu menţiunea „conform cu originalul" de pe înscrisurile aflate în dosar:
 
Cererea de eliberare se depune la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 la care se va ataşa dovada achitării taxei judiciare de timbru de 1 leu, pentru fiecare pagina,
 
 
 
         I. ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:
 
 
1. cerere tip  , taxa de timbru plătită în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza îşi  are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul ;
 
2. dovada disponibilităţii denumirii (în original) - emisă de Ministerul Justiţiei;
 
3. 4 exemplare act constitutiv şi statut autentificate de avocat (1 ex. original şi 3 exemplare legalizate sau 4 ex. originale) şi în format electronic.
 
4. dovada sediului - contract de comodat sau închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate;
 
5. dovada patrimoniului - copia foii de vărsământ
 
6. acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos):
 
7. cazierul fiscal al asociaţilor sau membrilor fondatori, valabil la data formulării cererii (15 zile de la data emiterii);
 
8. copie de pe legitimaţia de expert contabil autorizat al cenzorului (dacă asociaţia are mai mult de 15 membri fondatori).
 
 
 
II. ACTE NECESARE MODIFICĂRII STATUTULUI UNEI ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:
 
1. cerere tip
 
2. taxa de timbru, plătită în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul ;
 
3.  Procesul - verbal al şedinţei şi hotărârea Adunării Generale sau a Consiliului Director – 4 exemplare - autentificate sau certificate de avocat (2 ex originale şi 2 ex. legalizate). În cazul modificării sediului este necesară dovada sediului - contract de comodat sau de închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate; acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos).
 
Activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor este reglementată de O.G. nr.26/2000  modificată prin Legea nr.246/2005.
 
  
 
III. ACTE NECESARE DOBÂNDIRII  PERSONALITĂŢII  JURIDICE DE CĂTRE SINDICATE:
 
1. cerere;
 
2. 3 exemplare statut, semnate de cel puţin 15 membrii fondatori (un exemplar original şi 2 exemplare în copie, certificate de reprezentantul sindicatului) şi în format electronic;
 
3. lista membrilor organului de conducere al organizaţiei sindicale, cu menţionarea numelui, prenumelui, CNP - ului, profesiei şi domiciliului;
 
4. procura autentică a împuternicitului special;
 
5. dovada sediului;
 
6. dovada patrimoniului iniţial.
 
 
 
IV. ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI UNUI SINDICAT:
 
1. cerere;
 
2. 3 exemplare proces verbal al Adunării Generale (un exemplar original şi 2 exemplare în copie certificate de reprezentantul sindicatului):
 
3. 3 exemplare acte adiţionale la statut (un exemplar original şi 2 exemplare în copie, certificate de reprezentantul sindicatului);
 
4. procură autentică a împuternicitului special. Activitatea sindicatelor este reglementată de Legea nr.62/2011.
 
 
 

Contact

Contact

Adresă:                     Str. Oituz, nr. 20, Bacău, Judeţul Bacău, cod poştal 600266
Centrală:                   0234/512629
Fax instanţă:              0234/510557        
Fax Executări penale:  0234/512673
e-mail:                      jud-bacau-gref@just.ro
Persoană de contact:  Purtător de cuvânt, judecător Ţimiraş Constantin