Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 CV-uri Judecatori

 

Purtator de cuvânt al Judecatoriei Cornetu
           Judecator Nicolae George Octavian (tel. 073 488 2629)


           Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass media
           Judecator delegat: Mirea Dragoş Valentin (tel. 021 468 92 35, dragos.mirea@just.ro)
           Grefier delegat: Ţurcan geta (tel. 021 468 92 35, interior 113, geta.turcan@just.ro)

______________________________________________________________________________________

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei

Prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

·  autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

·  informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

·  numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

   

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTANŢEI

 

1.  Constituţia României;

2.  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M cu modificările şi completările ulterioare;

3.  Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară;

4.  Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor;

5.  Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;

6.  Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public;

7.  Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

____________________________


Anunt privind solutionarea cererilor de investire cu formula executorie:

anunt.docanunt.doc

_____________________________________

Daca în urma utilizarii sectiunii DOSARE nu ati obtinut rezultatele dorite va recomandam sa accesati link-ul:

http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx

_____________________________________

Ghid de utilizare a portalului:

Manual de utilizare portal.docManual de utilizare portal.doc

_____________________________


Ghiduri pentru justiţiabili:

Brosuri CSM.pdfBrosuri CSM.pdf

_____________________________

 

Informare - Autorizatii experti tehnici.docInformare - Autorizatii experti tehnici.doc

Anunt interviu doandire calitate de expert tehnic judiciar.PDFAnunt interviu doandire calitate de expert tehnic judiciar.PDF

Procedura privind desfăşurarea activităţii Biroului Local pentru expertize juridice tehnice şi contabile:
OMJ  nr. 3246-C - grup de lucru.pdfOMJ nr. 3246-C - grup de lucru.pdf
Procedura BLET - Anexa 15 din 19.11.2012.PDFProcedura BLET - Anexa 15 din 19.11.2012.PDF
Circulara nr. 4-55105-26.07.2016.pdfCirculara nr. 4/55105/26.07.2016.pdf

 

_______________________________________
 
Documente şi taxe necesare pentru operaţiuni de legalizare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor înscrisuri:

    - cerere de legalizare; 
    -  taxă judiciară de timbru în valoare de: 
- 5 lei /exemplar -  pentru hotărâri - conform art. 9 lit.l din OUG 80/2013;
- 1 leu / pagină pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar - conform art. 9 lit.j din OUG 80/2013; 
   - copie după hotărârea a cărei legalizare se solicită;
           
  
         NOTĂ:      
       Persoanele care solicită eliberarea de copii legalizate de pe sentinţele pronunţate de Judecătoria Cornetu, vor depune cererea de legalizare şi taxa de timbru aferentă la Arhivă, în cadrul programului cu publicul afişat pe site, copiile hotărârilor civile legalizate urmând să fie eliberate tot  în zilele de marţi şi joi, tot la
Arhivă, între orele 09:00-13:00.


_______________________________________

         Documente şi taxe necesare pentru eliberarea certificatelor prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată:;
     - cerere  de eliberare certificat de grefă.
     - taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.k din OUG 80/2013

      NOTĂ:
      Cererea pentru eliberarea certificatelor de grefă şi taxa judiciară de timbru aferentă se depun la Arhivă, în cadrul programului de lucru cu publicul, certificatele de grefă urmând să fie eliberate în aceeaşi zi, tot la Arhivă.

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese