Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Sediul Judecătoriei Cornetu este în com. Cornetu, Şoseaua Alexandriei, nr. 138, jud. Ilfov


Purtător de cuvânt al Judecătoriei Cornetu: judecător Gabor Cristina (telefon 073 488 2629)

Telefon centrală telefonică:
       021/468.92.35

Fax:
       021/468.92.27


Persoane de contact: grefier - şef Ionela Pavel 

        Telefon grefier - şef: 021/468.91.80

         E-mail: ionela.pavel@just.ro


Biroul Executări Penale

Tel.: 021/468.92.35 (interior 112)

Fax: 021/468.93.59


Birou Persoane Juridice

Tel.: 021/468.92.35 (interior 113)


Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:

Biroul Local pentru Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Ilfov are sediul în clădirea Tribunalului Ilfov - oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov.

Datele de contact de mai jos vor fi utilizate pentru trimiterea/obţinerea de informaţii ce vizează strict activitatea Biroului pentru expertize tehnice si contabile.

Email: tr-ilfov-blet@just.ro (aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize)
 
Telefon: 0734.882.626  (acest nr. de telefon se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize )    
 
Fax:  0372.218.869  (aceast nr. de fax se utilizeaza pentru activitatea biroului local de expertize) ​
 
 

Camere de lucru cu publicul           BIROUL DE INFORMARE Sl RELATII PUBLICE
 
      Judecător delegat: Gabor Cristina
        Contact:
telefon: 021 468.92.35
                     e-mail:
jud-cornetu-brp@just.ro

      Grefier delegat: Iosif Vasile
      Contact: telefon:
021 468.92.35 (interior 113)
                   e-mail: jud-cornetu-brp@just.ro
 
Aici puteti depune cererile de furnizare a informatiilor publice si vi se înregistreaza petitiile adresate instantei.
Programul zilnic al biroului este următorul:
- luni-vineri între orele 9:00-13:00, cu excepţia zilei de miercuri când programul este între orele 9:00 – 19:00;
- în mod excepţional, purtătorul de cuvânt poate fi contactat la nr. de telefon mai sus menţionat.
Vi se furnizeaza pe loc, atunci când este posibil, informatiile publice solicitate, astfel ca e bine sa explicati cât mai clar ce informatie anume solicitati.
Daca solutionarea necesita un termen de raspuns, functie de volumul de informatie solicitat, trebuie sa asteptati 30 de zile.
Daca cererea dumneavoastra este de competenta altei institutii, atunci va fi trimisa de catre instanta la respectiva institutie.
Nu vi se va furniza o informatie exceptata de la accesul publicului sau pe care instanta nu o detine.
 
 
      BIROUL EXECUTĂRI PENALE
 
            Judecător delegat: Gheorghe Costin - Lucian
             Grefieri delegaţi:
                                 
- Călai Claudia Alexandra
                                  - Malciu Antoanella Emilia
        
            Contact:
                     Tel.: 021/468.92.35 (112)
                     Fax: 021/468.93.59
 
 
          Program de lucru cu publicul (legalizări sentinţe penale)
                   Marţi: orele 09:00 – 13:00
                   Miercuri: orele 09:00 – 13:00
                   Joi: orele 09:00 – 13:00
 
Notă:     
                - Persoanele care solicită eliberarea de copii legalizate de pe sentinţele penale pronunţate de Judecătoria Cornetu vor depune cererea de legalizare şi taxa de timbru aferentă la Biroul Executări Penale (camera 107 – E13), în cadrul programului cu publicul, între orele 09:00 – 13:00, în oricare din zilele lucrătoare ale săptămânii.
                - Copiile legalizate ale sentinţelor penale vor fi ridicate de la Biroul Executări Penale doar în zilele de marţi, miercuri şi joi, intervalul orar 09:00 – 13:00.
                - Taxa de timbru, în cuantum de 5 lei /exemplar, este stabilită conform art. 9 lit. l din OUG 80/2013, iar dovada achitării acesteia se ataşează în original la cererea de legalizare.
 
                Legislaţie relevantă:
Ø    Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 510 din 24 iulie 2009, modificată şi completată prin:
-                          Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 180 din 20 martie 2012;
-                          Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 258 din 19 aprilie 2012;
-                          Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Ø    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 486 din 15 iulie 2010, modificată şi completată prin:
-                          Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 258 din 19 aprilie 2012;
-                          Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial  nr. 515 din 14 august 2013.
Ø    Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013.
Ø   Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013.
Ø   Legea nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013.
Ø   Legea nr. 302/2004 privind Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată prin Legea nr. 300/2013
Ø   Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, modificat şi completat prin  Hotărârea nr. 79/16.01.2014 a plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Ø   Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2013.
 
 
           BIROUL PERSOANE JURIDICE
           Grefier delegat: Iosif Vasile
 
           Contact:
           Tel.: 021/468.92.35 (113)

      Activitatea BIROULUI PERSOANELOR JURIDICE este organizată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.  
      În cadrul acestui birou este organizată activitatea în mod separat faţă de celelalte compartimente auxiliare ale instanţei, existând o arhiva proprie în care sunt ţinute toate dosarele asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi au sediul în raza teritorială a Judecătoriei Cornetu - jud. Ilfov.
 
       Acte necesare pentru eliberarea de hotărâri legalizate
    - cerere de legalizare – tipizat sau cerere formulată de petent;
    - 5 lei /exemplar -  pentru hotărâri - conform art. 9 lit.l din OUG 80/2013; 
    - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.

       Acte necesare pentru eliberare certificat de grefă :     
     - cerere  formulată de petent,
     - taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.k din OUG 80/2013; 
     - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.

       Acte necesare pentru eliberare copii xerox de pe înscrisuri din dosar: 
      - cerere  formulată de petent,
      - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.
       - cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţa
       — 0,20 lei/pagina;

       Acte necesare pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile din dosar:    
      - cerere  formulată de petent,
      - taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.j din OUG 80/2013; 
      - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice,  
    

       Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de înscriere ale persoanelor juridice fără scop patrimonial:
      - cerere  formulată de petent, 
      - taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.k din OUG 80/2013; , 
      - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice, 
 
       Acte necesare pentru dobândirea personalităţii juridice asociaţii si fundaţii (O.G. nr. 26/2000): 

1. Cerere de înscriere ( formular tip),
2. Taxa judiciară de timbru – 100 lei;
3. Actul constitutiv şi Statutul care să cuprindă toate prevederile menţionate la art. 6 şi 7 din O.G. nr.26/2000, modificată,  în formă autentică sau atestată de avocat, cu excepţia cazului în care activul patrimonial este alcătuit din aport în natură, când forma autentică a actelor constitutive este obligatorie (câte 1 exemplar original cu 3 copii legalizate sau 4 exemplare originale);
În cazul fundaţiilor, forma autentică a actelor constitutive este obligatorie.
   În cazul Patronatului – actele constitutive sunt: procesul verbal de constituire, Statutul autentificat şi tabelul cuprinzând adeziunile.
4. Dovada patrimoniului – în natură şi/sau în bani (în copii certificate pentru conformitate)
- pentru asociaţii-valoarea de 200 lei ;
- pentru fundaţii-valoarea de cel puţin 100 de ori salariul minim pe economie;
5. Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau refuzul motivat al eliberării acesteia-în original
6. Dovada sediului: contract de închiriere, comodat etc, în original, însoţit de titlul de proprietate în copie, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari / proprietari , conform art.42 din legea nr.230/2007- apartament de bloc;
7. Caziere fiscale ale membrilor asociaţi sau fondatori emise de Administraţia Financiară, conform O.G.75/2001, cu modificările ulterioare;
-pentru membri persoane juridice şi hotărârea AGA a persoanei juridice de aderare la asociaţie/fundaţie, extras ORC ;
-pentru membrii fondatori cetăţeni străini, nerezidenţi în România, declaraţie autentică pe proprie răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu are datorii fiscale,
8. Faţă de disp. art. 32 şi 7, din legea nr.34/2010 – acord prealabil de la Secretariatul General al Guvernului, în cazul includerii in denumirea asociaţiei/fundaţiei a unor termeni precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «academie», «autoritate», «consiliu», «agenţie» sau derivatele acestora. Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele «naţional» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.  În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.
           
MENŢIUNI:
         Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate. Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original;
Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic (discheta sau CD.) cuprinzând actele constitutive in program word- cerinţa este obligatorie- se va restitui după înregistrarea datelor.
 
 
        Acte necesare pentru modificarea actelor constitutive:  

1. Cerere de înscriere (formular tip),
2. Taxa judiciară de timbru 100 lei;
3. Hotărârea Adunării Generale / Consiliului Director – nu este obligatorie întocmirea acesteia în formă autentică sau atestată de avocat; (1 exemplar original şi 3 copii legalizate sau 4 exemplare originale);
-este obligatorie hotărârea Consiliului Director pentru modificarea sediului, conform art. 33 alin. 2 din OG nr.26
4. Pentru schimbare sediu - dovada noului sediu - contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari/proprietari,  conform art.42 din legea nr.230/2007;
5. Pentru majorare patrimoniu – dovada majorării patrimoniului – în natură şi/sau în bani (în original sau copii certificate pentru conformitate);
6. Pentru schimbare denumire - dovada disponibilităţii noii denumiri eliberată de Ministerul Justiţiei sau refuzul motivat al eliberării    acesteia;
         Faţă de disp. art. 32 şi 7, din legea nr.34/2010 – acord prealabil de la Secretariatul General al Guvernului, in  cazul  includerii  in  denumirea asociaţiei/fundaţiei a unor termeni precum:        «comisariat», «inspectorat», «garda»,  «academie», «autoritate», «consiliu»,   «agenţie» sau derivatele acestora. Înscrierea unei 
          asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele «naţional» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul
         prealabil al Secretariatului General al Guvernului.  În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3), Ministerul Justiţiei va refuza motivat
         eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii;
 7. Caziere fiscale ale membrilor eliberate de Administraţia Financiară conform O.G.75/2001, cu modificările ulterioare, când sunt cooptaţi noi membri în asociaţie/fundaţie;
8. In cazul dizolvării - Hotărârea Adunării Generale, prin care s-a hotărât dizolvarea şi a fost numit lichidatorul - nu este obligatorie întocmirea acesteia în formă autentică sau atestată de avocat;
 9. Hotărârea judecătoreasca de acordare a personalităţii juridice şi toate încheierile privind modificările ulterioare .
 
MENŢIUNI:
            Avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale, prevăzut de art. 7 alin.2 lit.d) din OG 26/2000 modificat de OG 37/2003, nu mai este necesar, ca urmare a adoptării Legii nr. 213/2005 prin care a fost respinsă OG 37/2003.
Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate.
            Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.
Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic (discheta sau CD în program word) cuprinzând hotărârea Adunării Generale/Consiliului Director-cerinţa este obligatorie-- se va restitui după înregistrarea datelor.
 
      SINDICATE       

   Acte necesare acordare personalitate juridică  

            1. Cerere de înscriere – taxa judiciară de timbru – 200 lei; 
            2. Proces verbal de constituire, semnat de cel puţin 15 membri (2 exemplare originale, 2 xerocopii);
            3. Statut (2 exemplare originale, 2 xerocopii);
            4. Lista membrilor din organul de conducere, cu menţionarea numelui, prenumelui, cod numeric personal, profesie şi domiciliu; 
            5. Cazierele judiciare ale membrilor aleşi în organele de conducere.

Menţiuni:  
Toate actele depuse în copii vor fi certificate pentru conformitate. 

Acte necesare modificare statut        

            1. Cerere de înscriere a modificărilor, – taxa judiciară de timbru – 200 lei; 
            2. Împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal de modificare sau persoana împuternicită special prin procura autentică)
            3. Procesul verbal al Adunării Generale privind modificările intervenite, semnat de cel puţin 15 membri (2 exemplare originale, 2 xerocopii); 
            4. Hotărârea judecătorească de acordare a personalităţii juridice şi hotărârile privind modificările ulterioare, legalizate. 
            5. Cazierele judiciare ale membrilor aleşi în organele de conducere, în cazul în care modificarea se referă la componenţa organelor de conducere. 

Menţiuni: 
            Toate actele depuse în copii vor fi certificate pentru conformitate
 
Acte necesare constatare îndeplinire condiţii de reprezentativitate  la nivel de unitate  
 
 Conform disp. art. 52 din legea nr.62/2011:
     Art. 52. - Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:
    A. la nivel naţional:

        a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;
         b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajaţi din economia naţională;
         c) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai federaţiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federaţie, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei sindicale cuprinzând lista federaţiilor componente şi numărul total de membri ai acestora;
         d) dovada depunerii la Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

    B. la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi:

        a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;
          b) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei sindicale;
          c) datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din grup privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi;
d) dovada depunerii la Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

    C. la nivel de unitate:

          a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
           b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
           c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator; 
          
d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

         MENŢIUNI
 Toate actele depuse în copii vor fi certificate pentru conformitate.

Acte necesare  acordare personalitate juridică - asociaţiile pensionarilor - legea 502/2004
 
1.   Cerere de înscriere a modificărilor– scutită de taxa de timbru;
2.   Împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal);
3.   Procesul verbal al Adunării Generale/Comitetului Asociaţiei-autentificat la notariat (2 exemplare originale cu 3 copii legalizate sau 5 exemplare originale autentificate);
4.   Pentru schimbare sediu - dovada noului sediu - contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari /proprietari şi a acordului soţului/soţiei, când este cazul;
5.   Pentru schimbare denumire - dovada disponibilităţii noii denumiri eliberată de Ministerul Justiţiei;
6.   Caziere fiscale ale membrilor eliberate de Administraţia Financiară conform O.G.75/2001, cu modificările ulterioare, când sunt cooptaţi noi membri;
7.   In cazul dizolvării - proces verbal al Adunării Generale autentificat la notariat­, prin care s-a hotărât dizolvarea şi a fost numit lichidatorul;
8.   Hotărârea judecătoreasca de acordare a personalităţii juridice şi toate încheierile privind modificările ulterioare, legalizate.

             MENŢIUNI:
        Nici o autorizare prealabilă nu este necesară.
        Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru  conformitate. Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.
         Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic (discheta) cuprinzând actele constitutive - cerinţa este obligatorie - se va restitui după înregistrarea datelor.

Program de funcţionare


 

 

Din data de 01.01.2017,

şedinţele de judecată vor începe la ora 09:00.


 REGISTRATURĂ

luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – 09.00 – 13.00 (et. 1)

 

ARHIVĂ

luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – 09.00 – 13.00 (et. 1)

Anunţ privind PROGRAMUL COMPARTIMENTULUI ARHIVĂ.pdfANUNŢ REFERITOR LA PROGRAMUL COMPARTIMENTULUI ARHIVĂ.pdf

Legalizări sentinţe civile

- cererile de legalizare se pot depune în oricare zi a săptămânii (de luni până vineri) la arhiva instanţei, între orele 09:00 - 13:00, iar copiile legalizate ale sentinţelor se eliberează în zilele de marţi şi joi tot la Compartimentul Arhivă, între orele 09:00 - 13:00;

- cererea de legalizare se timbrează cu 5 lei/exemplar.

                                    ANUNŢ  REFERITOR LA PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR.pdfANUNŢ REFERITOR LA PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR.pdf

Certificate de grefă:

- cererile de eliberare a certificatelor de grefă se depun în oricare zi a săptămânii la arhiva instanţei, între orele 09:00 - 13:00, iar certificatele de grefă se eliberează în aceeaşi zi, tot la Compartimentul Arhivă:

- cererea de eliberare a certificatului de grefă se timbrează cu 1 leu.

 

BIROU PERSOANE JURIDICE

Depuneri cereri, eliberări acte: marţi şi joi, între orele  09.00 – 13.00  (et. 1, camera E14)

Tel.: 021/468.92.35 (interior 113)


BIROU EXECUTĂRI CIVILE

Depuneri cereri:luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, între orele  09.00 – 13.00 (la registratură)

Eliberări acte: marţi şi joi, între orele  09.00 – 13.00  (et. 1, camera E14)


BIROU EXECUTĂRI PENALE

Legalizări hotărâri penale: marţi, miercuri şi joi, între orele  09.00 – 13.00  (et. 1, camera E13)

Tel.: 021/468.92.35 (interior 112)

                                                                              Fax: 021/468.93.59


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 Luni, marţi, joi, vineri, între orele  09.00 – 13.00

 Miercuri, între orele  09.00 – 13.00

 

 

 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta