Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :336/1371/2019
Data inregistrarii05.09.2019
Data ultimei modificari:10.09.2019
Sectie:FALIMENTE
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
CESIRO S.A.Debitor

Şedinţe

10.01.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: C7 MA sindice
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

29.11.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 sindice
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

09.09.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C7 CC sindice
Tip solutie: Deschidere procedură generală
Solutia pe scurt: I. Admite cererea judiciară specială întemeiată pe dispoziţiunile art.66 alin.1 din Legea nr.85/2014 promovată de debitoarea Societatea „Cesiro”S.AL., cu sediul profesional declarat în mun.Sighişoara, str.Mihai Viteazu, nr.96, jud.Mureş, cu mijloace de comunicare rapidă cunoscute tel.02165.771.530; fax 0265.778.723 şi e-mail office@cesiro.com, înregistrată sub nr.J-26/488/1995 a Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, CUI 1224995, prin mijlocirea directorului general dl.C.-A. C., cu domiciliul declarat (...), fără mijloace de comunicare rapidă indicate. Constată că debitoarea „Cesiro”S.A.Sighişoara se află în stare de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2014 faţă de debitoarea Societatea „Cesiro”S.A.Sighişoara. Constată suspendarea de drept privind toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, în condiţiile art.75 din Legea nr.85/2014. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă „CITR Filiala Cluj”S.P.R.L. – practician în insolvenţă din mun.Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.48, clădirea „Silver Business Center”, etaj 3, jud.Mureş, cu mijloacele de comunicare rapidă indicate: la mapă (agreat voluntar), precum şi telefon 0264.444.821, 0264.444.822, tel./fax 0264.444.823 sau e-mail office@citr.ro. În temeiul dispoziţiunilor art.57 alin.8 din Legea nr.85/2014, constată că administratorul judiciar provizoriu (persoană juridică) a prezentat dovada calităţii de practician în insolvenţă odată cu oferta de prestare servicii (f.176-181 – dosar nr.291/1371/2019 al Tribunalului Specializat Mureş). În temeiul dispoziţiunilor art.57 alin.9 din Legea nr.85/2014, constată că administratorul judiciar provizoriu – persoană juridică a prezentat dovada asigurării profesionale, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale încheiat cu societatea de asigurare „Ergo Asigurări”S.A.Bucureşti sub nr.7010489556/23.01.2017, cu valabilitatea pentru perioada 27.01.2017-20.01.2010, odată cu oferta de prestare servicii (f.176-181 – dosar nr.291/1371/2019 al Tribunalului Specializat Mureş). Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu atribuţiile prevăzute de art.58 alin.1 din Legea 85/2014, dar şi o remuneraţie provizorie de 1.500,oo lei (la care se adaugă eventualele taxe) pentru întreaga perioadă de observaţie. În prima şedinţă a adunării generale a creditorilor se stabileşte remuneraţia ce va fi suportată din averea debitoarei – art.57 alin.2 din Legea nr.85/2014. Menţine debitoarei dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, însă doar sub supravegherea administratorului judiciar, în condiţiunile prescrise de dispoziţiunile art.87 alin.1 lit.a) ori cele ale art.87 alin.2 din Legea nr.85/2014. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune, în termen de 10 zile de la primirea notificării, toate actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014, avertizând-o asupra dispoziţiunilor art.92 alin.2, conjugate cu cele ale art.38 alin.2 lit.c) din Legea nr.85/2014 a căror incidenţă poate conduce la deschiderea procedurii simplificate a falimentului în chiar perioada de observaţie. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu să ia măsurile ce decurg din aplicarea dispoziţiilor art.53, raportate la cele ale art.5 pct.4 din Legea nr.85/2014 privind desemnarea unui administrator special. În acest sens, dispune administratorului judiciar provizoriu să convoace până pe data de 20.09.2019 adunarea generală a acţionarilor debitoarei pentru desemnarea administratorului special, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează un administrator special, situaţie care atrage „ope legis” ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, potrivit dispoziţiunilor art.53 alin.2 teza finală din Legea nr.85/2014. În temeiul dispoziţiunilor art.54 din Legea nr.85/2014, încetează de la data desemnării administratorului special mandatul administratorilor statutari/membrilor directoratului/directorului general, consecinţa imediată fiind aceea a naşterii obligaţiei de predare a gestiunii. În temeiul dispoziţiunilor art.55 din Legea nr.85/2014, activitatea adunării generale a acţionarilor se suspendă, întrunirea acesteia realizându-se numai la convocarea administratorului judiciar şi doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute. Atrage atenţia debitoarei, prin administrator special, asupra consecinţelor prescrise prin dispoziţiunile art.84 alin.1-2 din Legea nr.85/2014 Stabileşte în sarcina debitoarei şi sub supravegherea administratorului judiciar, potrivit atribuţiilor de control al modului de conducere a activităţii debitorului, a obligaţiei de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii – art.84 alin.3 alin.3 din Legea nr.85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a trimite o notificare tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni, în conformitate cu prevederile art.99 alin.1-3 din Legea nr.85/2014, adică potrivit Codului de procedură civilă (2010)-rep., dar şi prin publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie, precum şi în BPI. În temeiul dispoziţiunilor art.100 alin.1 din Legea nr.85/2014, stabileşte în sarcina administratorului judiciar comunice creditorilor şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, adică cel târziu până la data de 14.10.2019, notificarea către creditori trebuind să cuprindă cel puţin următoarele menţiuni: -termenele stabilite prin hotărâre pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 25.10.2019, termenul de verificare a creanţelor, de afişare a tabelului preliminar – 08.11.2019, precum şi termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 29.11.2019, când se vor soluţiona contestaţiile, cu atenţionarea că acestea din urmă trebuie depuse în termen de 7 zile de la publicarea tabelului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) cu respectarea condiţiilor speciale prevăzute de art.111 al.3-4 din Legea nr.85/2014; - locul, data şi ora primei adunări generale a creditorilor, având obligatoriu în ordinea de zi şi: confirmarea sau, după caz, desemnarea administratorului judiciar şi a remuneraţiei acestuia. În sarcina administratorului judiciar stă şi obligaţia de a publica de îndată în Buletinul procedurilor de insolvenţă (BPI) această hotărâre a adunării creditorilor, cu menţiunea că poate fi contestată de către creditori pentru motive de nelegalitate în 5 zile de la publicare, potrivit dispoziţiunilor art.57 alin.6, conjugate cu cele ale art.48 din Legea nr.85/2014; - posibilitatea creditorilor de a vota şi prin corespondenţă, cu arătarea în detaliu a regulilor speciale edictate în acest sens prin dispoziţiunile art.48 alin.4 din Legea nr.85/2014, inclusiv ziua şi ora fixată pentru exprimarea votului care să fie anterioară cu cel puţin 24 de ore datei şi orei stabilite pentru ţinerea şedinţei adunării creditorilor pentru a se realiza fără suspiciuni confirmarea primirii acestuia de către administratorul judiciar. Atrage în acest sens creditorilor atenţia că valorificarea dreptului de vot prin corespondenţă în adunarea creditorilor depinde nu de momentul transmiterii votului prin corespondenţă, ci de momentul confirmării primirii acestuia de către destinatar - administratorul judiciar – acest moment trebuind să fie numaidecât până la data şi ora stabilită în acest scop; - în cadrul primei adunări a creditorilor se poate alege un comitet potrivit dispoziţiunilor art.50 alin.4 din Legea nr.85/2014, având atribuţiunile stabilite potrivit dispoziţiunilor art.51 din Legea nr.85/2014; - cerinţele pentru ca o creanţă să fie admisibilă potrivit prevederilor art.102 din Legea nr.85/2014 şi taxa judiciară de timbru aferentă – 200,oo lei potrivit dispoziţiunilor art.14 alin.1 din O.U.G. nr.80/2013; - termenul de depunere a raportului privind cauzele ajungerii în insolvenţă – 18.10.2019, precum şi posibilitatea studierii acestuia la sediul administratorului judiciar, registrul comerţului sau la arhiva Tribunalului Specializat Mureş. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar sarcina de a trimite o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile aflate în patrimoniul debitorului, instanţelor (Judecătoria Sighişoara, Tribunalul Specializat Mureş, Tribunalul Mureş, Curtea de Apel Tg.Mureş) şi instituţiilor de credit „Intesa Sanpaolo Bank”S.A.Arad, „ING Bank”NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, „Banca Română de Dezvoltare-Group Societe Generale”S.A.Bucureşti, „Banca Comercială Română”S.A.Bucureşti, „CEC Bank”S.A.Bucureşti, „UniCredit Bank”S.A.Bucureşti, „Banca Transilvania”S.A.Cluj Napoca unde debitoarea a declarat că are conturi deschise, precum şi dezmembrământului ANAF care are deschise conturile prin care debitoarea îşi achită obligaţiile bugetar fiscale, dar şi dacă identifică în averea debitoarei bunuri supuse transcripţiei – art.101 alin.2 din Legea nr.85/2014. Stabileşte în sarcina administratorul judiciar să depună până la 27.09.2019, un raport de observaţie de felul şi având conţinutul arătat prin dispoziţiunile art.92 alin.1-2 din Legea nr.85/2014, în cazul identificării vreuneia din situaţiile prevăzute de dispoziţiunile art.38 alin.2 din Legea nr.85/2014, având obligaţia de a înfăţişa documentele doveditoare de cuviinţă pentru aceasta, precum şi a dovezilor notificării raportului respectiv debitorului-prin administrator special, dacă acesta este desemnat la acel moment. Stabileşte în sarcina administratorul judiciar să depună până la data de 18 octombrie 2019 un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, raport care va cuprinde menţiunile cuvenite, conform dispoziţiilor art.97 din Legea nr.85/2014. Acest raport trebuie să cuprindă şi una din concluziile cerute de dispoziţiunile art.97 alin.2 din Legea nr.85/2014, respectiv: fie cea a existenţei unei posibilităţi reale de reorganizare efectivă a debitorului, fie motivele pentru care o astfel de posibilitate nu este permisibilă şi propunerea de intrare în faliment. În cazul în care concluzia cuprinsă în acest raport, potrivit dispoziţiunilor art.97 alin.2 din Legea nr.85/2014, tinde la propunerea de intrare în faliment, o atare propunere trebuie cuprinsă în ordinea de zi a primei adunări a creditorilor, cu convocarea şi a administratorului special (fără drept de vot). În temeiul dispoziţiunilor art.97 alin.2 din Legea nr.85/2014, în caz de propunere de intrare în faliment, stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a publica un anunţ despre aceasta şi despre raport în BPI, cu indicarea datei primei adunări a creditorilor. În cazul în care propunerea se conturează după data convocării primei şedinţe a adunării creditorilor, stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a convoca o altă şedinţă a adunării creditorilor dedicată acestei propuneri de intrare în faliment, cu grija respectării şi a dispoziţiunilor art.97 alin.5 referitoare la convocarea administratorului special fără drept de vot, precum şi a celor ale art.98 alin.1-2 din Legea nr.85/2014 referitoare la condiţiile speciale de vot. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţie de a aduce la cunoştinţa judecătorului sindic şi a creditorilor dacă constată, din verificarea activităţii debitorului, existenţa unor transferuri frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi intenţia de a promova sau nu acţiuni pentru anularea lor, potrivit dispoziţiunilor art.117-122 din Legea nr.85/2016. Cu aplicarea dispoziţiunilor art.100 alin.2 din Legea nr.85/2014, stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 25 octomrbie 2019 – data poştei (taxa de judecată este de 200,oo lei potrivit dispoziţiunilor art.14 alin.1 lit.c) din O.U.G.nr.80/2013, sub sancţiunea anulării cererii, potrivit dispoziţiunilor art.148 alin.6, raportate la cele ale art.197 C.pr.civ.(2010)-rep., conjugate cu cele ale art.342 din Legea nr.85/2014). Cu aplicarea dispoziţiunilor art.100 alin.2 din Legea nr.85/2014, fixează termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare, comunicare şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) a tabelului preliminar al creanţelor la data de 08 noiembrie 2019. În anunţul de publicare în buletin, administratorul judiciar menţionează în mod expres că termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI, dar şi următoarele reguli speciale edictate de legiuitor prin dispoziţiunile art.111 alin.2-6 din Legea nr.85/2014: - sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru de 200,oo lei – art.14 alin.1 din O.U.G.nr.80/2013, precum şi de toate înscrisurile de care înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu s-ar afla în posesisa sau sau care nu sunt cunoscute la momentul promovării contestaţiei; - mai mult, eventualul contestator are obligaţia de a trimite, putându-se utiliza şi mijloacele de comunicare rapidă potrivit dispoziţiunilor art.154 alin.6 C.pr.civ.(2010)-rep., cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ataşate lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă o contestă (dacă este cazul), precum şi administratorului special (în cazul în care a fost desemnat regulamentar), sub sancţiunea aplicării, din oficiu, a unei amenzi judiciare (de la 50,oo lei la 700,oo lei) în condiţiile prevăzute de dispoziţiunile art.187 pct.2 lit.h) C.pr.civ.(2010)-rep.; - întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc, un exemplar al întâmpinării comunicându-se, putându-se utiliza şi mijloacele de comunicare rapidă potrivit dispoziţiunilor art.154 alin.6 C.pr.civ.(2010)-rep., cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi contestatorului, lichidatorului judiciar şi debitorului (prin administrator special – dacă a fost desemnat regulamentar), sub sancţiunea circumscrisă dispoziţiunilor art.208 alin.2 C.pr.civ.(2010)-rep. – cea a decăderii din dreptul de a mai propune probe şi a ridica excepţiuni, altele decât cele de ordine publică; - toate contestaţiile vor fi dezlegate la termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 29 noiembrie 2019, ora 09,oo, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureş, atunci când, potrivit dispoziţiunilor art.111 alin.6 din Legea nr.85/2014, este stabilit şi termen de judecată pentru soluţionarea deodată, printr-o singură sentinţă, a tuturor contestaţiunilor întemeiate pe dispoziţiunile art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, chiar dacă pentru dezlegarea unora ar fi nevoie de administrare de probe – caz în care judecătorul sindic are posibilitatea de a admite provizoriu în tot sau în parte, înscrierea creanţelor respective contestate în tabelul definitiv, acestea având toate drepturile prevăzute de legiuitor, cu excepţia celui de a încasa sume propuse spre distribuire, valoarea respectivă consemnându-se în contul unic până la definitivarea creanţei. Stabileşte obligaţia administratorului judiciar de a deschide un cont la o instituţie de credit din care se suportă cheltuielile aferente procedurii potrivit dispoziţiilor art.39 din Legea 85/2014, eventualele disponibilităţi băneşti excedentare nevoilor curente urmând a fi păstrate într-un cont special de depozit. * Avertizează administratorul judiciar că dispoziţiunile art.39 din Legea nr.85/2014 permit ca spezele aferente procedurii (inclusiv onorariul ce i se cuvine) să fie suportate în primul rând din averea debitoarei, în cazul lipsei disponibilităţilor putând fi utilizat fondul de lichidare, pe baza unui buget previzionat cu plata de către gestionarul acestui fond special – UNPIR, potrivit prevederilor O.U.G.nr.86/2006 sau, la solicitarea sa, din sumele avansate de creditori, cu respectarea întru-totul a regulilor speciale instituite prin dispoziţiunile art.87 alin.4 din Legea nr.85/2014, nicidecum însă din propriile sale fonduri, caz în care ar intra într-un vădit conflict de interese, în maniera arătată de dispoziţiunile art.31 din O.U.G.nr.86/2006, conjugate cu cele ale art.42 alin.1 pct.2, 13 C.pr.civ.(2010)-rep., toate raportate la cele ale art.87 alin.4 din Legea nr.85/2014. Recomandă administratorului judiciar, în caz de nevoie a acoperirii cheltuielilor de procedură şi în lipsa lichidităţilor în averea debitoarei, să utilizeze cu precădere posibilitatea arătată de dispoziţiunile art.39 alin.6 din Legea nr.85/2014, prilej cu care să nu omită aplicarea dispoziţiunilor art.61 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi informarea creditorilor asupra remediilor reglementate de dispoziţiunile art.62 din Legea nr.85/2014.* Stabileşte prima zi de marţi a fiecărei luni ca fiind data depunerii şi de transmitere spre publicarea lui în BPI a raportului prevăzut de art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014, informaţie care trebuie cuprinsă şi în notificarea către creditori în temeiul art.100 din Legea nr.85/2014. Pentru termenul periodic prevăzut de dispoziţiunile art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014 stabileşte obligaţia administratorului judiciar de a înfăţişa raportul de activitate numaidecât însoţit de dovada de publicare în BPI a acestuia, precum şi a tuturor documentelor justificative ale măsurilor acolo arătate, inclusiv cele privitoare la spezele procedurale, la situaţia onorariului său, la situaţia încasărilor şi plăţilor, adică ulterior depunerii şi transmiterii lui spre publicare, dar înlăuntrul intervalului de 120 de zile acolo prevăzut de legiuitor. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar ca în extrasul raportului lunar de activitate publicat în BPI să cuprindă obligatoriu toate menţiunile prevăzute de dispoziţiunile art.5 pct.28 lit.a)-g), respectiv: a) persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art.61, precum şi onorariul acestora; b) actele de dispoziţie asupra averii insolventei şi documentele încheiate în acest sens, inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, după caz; c) încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte; d) situaţia încasărilor şi plăţilor, în sinteză; e) promovarea unor acţiuni prevăzute de dispoziţiunile art.117-122 sau la art.169 din Legea nr.85/2014; f) măsuri privind acordarea unei protecţii corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferinţă; g) stadiul inventarierii, dacă este cazul. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar să exercite supravegherea activităţii debitoarei întocmai cu exigenţele impuse de dispoziţiunile art.5 alin.1 pct.66 din Legea nr.85/2014. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar ca în 60 de zile de la data deschiderii procedurii şi care poate fi prelungit de judecătorul sindic la solicitarea motivată a administratorului judiciar – adică până cel târziu la data de 08 noiembrie 2019, să efectueze procedura de inventariere a bunurilor din averea insolventei, în condiţiunile prescrise de dispoziţiunile art.101 alin.1-2 din Legea nr.85/2014, adică nu doar pe baza informaţiilor furnizate de debitor, ci şi pe baza oricăror informaţii şi documente relevante, inclusiv cele pe care trebuie să le solicite autorităţilor competente potrivit legii – ale administraţiei publice locale, ale autorităţii fiscale, gestionarilor registrului comerţului şi cărţilor funciare, etc. Stabileşte termenul prevăzut de dispoziţiunile art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014 la data de 10 ianuarie 2020, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Orice cerere adresată judecătorului sindic, inclusiv cele adresate acestuia de administratorul judiciar, sau administratorului judiciar trebuie să satisfacă cel puţin cerinţele prescrise de dispoziţiunile art.148-151, dar şi ale art.84 alin.1 C.pr.civ.(2010)-rep., astfel cum acestea au fost lămurite obligatoriu prin decizia nr.9/2016 pronunţată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conjugate cu cele ale art.342 din Legea nr.85/2014. II. Sub auspiciile dispoziţiunilor art.66 alin.7 din Legea nr.85/2014 califică cererile creditorilor: 1. Societatea „Transmec Ro”S.R.L., cu sediul profesional indicat în com.Borş, sat Borş, str.Principală, nr.278, jud.Bihor, cu mijloace de comunicare rapidă cunoscute tel.0359.808.002, fax 0359.402.011 şi e-mail transmecromania@transmecgroup.it, cu aşezăminte profesionale şi în mun.Bucureşti, mun.Braşov şi mun.Timişoara, cu sediul procesual ales în mun.Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Mureş – persoana desemnată cu primirea corespondenţei judiciare fiind (prezumţie simplă) d-na av.Denisa Nicoleta Duşescu, cu mijloace de comunicare rapidă indicate denisadusescu@gmail.com şi tel.0742.548.853, 2. Societatea „Cora Trade Center”S.R.L., cu sediul profesional indicat în mun.Alba Iulia, sat Bărăbanţ, str.Gării, nr.4 B, jud.Alba, cu mijloace de comunicare rapidă cunoscute tel.0258.817.842 şi fax 0258.817.822, respectiv, 3. Societatea „Cominex Nemetalifere”S.A., cu sediul profesional indicat în mun.Cluj Napoca, str.Horea, nr.78, jud.Cluj, cu mijloace de comunicare rapidă cunsocute tel.0264.350.291; 0264.350.435, fax 0264.350.434 şi e-mail cominexnemetalifere@yahoo.com ca fiind declaraţii de creanţă, administratorul judiciar urmând a aplica acestora dispoziţiunile art.102-109 din Legea nr.85/2014. Fără speze judiciare. Executorie. Cu drept de opoziţie în 10 zile de la notificarea circumscrisă dispoziţiunilor art.100 alin.1 din Legea nr.85/2014, pentru creditori. Opoziţia se depune la Tribunalul Specializat Mureş şi se dezleagă de judecătorul sindic, potrivit regulilor circumscrise dispoziţiunilor art.71 alin.2 din Legea nr.85/2014. Pronunţată în şedinţă publică din 09 septembrie 2019, ora 14,oo, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureş.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)  147/2019  09.09.2019

06.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 CC sindice
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.09.2019, ora 14:00, camera 26 a Tribunalului Specializat Mureş.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    06.09.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.