Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :443/1285/2017
Data inregistrarii26.06.2017
Data ultimei modificari:02.10.2019
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
CLUJ ARENA S.A.Debitor
PRESTIGIU SPRLLichidator
DGRFP CLUJ-NAPOCACreditor
ABRUDAN MARIUS RAREŞCreditor
ANDRAS SEBASTIAN CLAUDIUCreditor
BODEA CLAUDIU NICOLAECreditor
BOTEZAN LAVINIA ROXANACreditor
BRÎNDUŞAN VALENTIN DANCreditor
CĂLĂCIANU RADU CĂLINCreditor
CIUCAŞ SERGIU RAULCreditor
DANCI PETRICĂ CSABACreditor
CIUCAŞ LAURIANCreditor
DREVE MIHAELA ALEXANDRA (actuala POP)Creditor
GIURGIUMAN LIVIUCreditor
HOZA GAVRILCreditor
HUDREAN CĂTĂLINCreditor
LIBOTEAN MIHAELA MARIANACreditor
MANIU PROOROCU FLORINCreditor
MOLDOVAN ILIECreditor
PETREA OTILIA AURICACreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

02.10.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    02.10.2019

12.06.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen în procedura insolvenţei debitoarei pentru continuarea demersurilor de valorificare a bunurilor acesteia şi pentru recuperarea creanţelor debitoarei în cadrul procedurilor judiciare şi de executare silită în care acesta este parte. Pune în vedere lichidatorului judiciar obligaţia de a întocmi raport de fonduri şi plan de distribuire în condiţiile şi la termenele prevăzute de art.160 din Legea nr.85/2014. Stabileşte termen în vederea examinării stadiului procedurii pentru data de 2 octombrie 2019, sala 249, ora 8.
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2019

06.03.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen în procedura insolvenţei debitoarei pentru continuarea demersurilor de valorificare a bunurilor debitoarei conform strategiei aprobate în şedinţa Adunării Creditorilor din 05.03.2019, pentru continuarea demersurilor de recuperare a creanţelor debitoarei, fie pe calea executării silite, fie pe calea procedurilor desfăşurate în faţa instanţei judecătoreşti.
Document: Încheiere de şedinţă    06.03.2019

14.11.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen în procedura insolvenţei debitoarei pentru continuarea demersurilor de valorificare a bunurilor acesteia şi recuperarea creanţelor debitoare, întocmirea raportului de fonduri şi a planului de distribuire de către lichidatorul judiciar. Se menţine dispoziţia privind prezentarea stadiului demersurilor judiciare şi/sau de executare silită în vederea recuperării creanţelor debitoarei în cadrul rapoartelor de activitate ce se vor întocmi conform art.59 din Legea nr.85/2014. Stabileşte termen în vederea examinării stadiului procedurii pentru data de 6 martie 2019, sala 249, ora 8.
Document: Încheiere de şedinţă    14.11.2018

27.06.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: S-a acordat un nou termen în procedura insolvenţei debitoarei pentru continuarea demersurilor de valorificare a bunurilor acesteia şi încasarea creanţelor. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca în cadrul rapoartelor de activitate ulterioare să depună o situaţie a litigiilor în care este implicată debitoarea în vederea recuperării creanţelor şi să prezinte şi situaţia creanţelor de recuperat pentru cele pentru care a efectuat fie demersuri de recuperare amiabilă, fie demersuri de executare silită.
Document: Încheiere de şedinţă    27.06.2018

21.02.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de demersurile efectuate în procedura insolvenţei debitoarei şi reţinând susţinerile reprezentantei lichidatorului judiciar în sensul în care au fost convocaţi creditorii în şedinţa din 23.02.2018 în vederea supunerii spre aprobarea acestora a regulamentului de valorificare a bunurilor debitoarei, s-a acordat un nou termen pentru continuarea demersurilor care se impun faţă de stadiul actual al procedurii, respectiv valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor debitoarei. Pune în vedere lichidatorului judiciar să analizeze prevederile Legii nr.215/2011 privind administraţia publica locala referitoare la capacitatea procesuală a primăriei, respectiv în ce măsură se impune o rectificare a titularului acestei creanţe. Pune în vedere lichidatorului judiciar să analizeze prevederile Legii nr.215/2011 privind administraţia publica locala referitoare la capacitatea procesuală a primăriei, respectiv în ce măsură se impune o rectificare a titularului acestei creanţe.
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2018

08.11.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act de desemnarea administratorului special în persoana dnei M. I. C., în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 04.09.2017. Ia act de confirmarea lichidatorului judiciar numit prin încheierea de deschidere a procedurii în persoana practicianului de insolvenţă Prestigiu SPRL şi a onorariului acestuia în cuantum de 3.000 lei+TVA, plus 5%+TVA din sumele atrase în masa credală, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 23.10.2017. Ia act de constituirea Comitetului Creditorilor compus din P. M. Cluj-Napoca, în calitate de preşedinte, DGRFP Cluj, în calitate de membru şi societatea E. G. C. SRL, în calitate de membru, în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din 02.11.2017, publicată în BPI nr.20.799/06.11.2017. Ia act că împotriva încheierii de deschidere a procedurii nu s-au formulat opoziţii. Ia act că nu s-au formulat contestaţii împotriva tabelului preliminar de creanţe. Prorogă definitivarea tabelului de creanţe până la depunerea raportului de evaluare a garanţiilor. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze demersurile necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare, să efectueze formalităţile de publicitate în ceea ce priveşte acest raport şi, în măsura în care acesta nu este contestat în termenul prevăzut de lege, să întocmească şi să publice tabelul definitiv în Buletinul procedurilor de insolvenţă, să-l afişeze ţi să-l depună şi la dosarul cauzei. Stabileşte termen în vederea examinării stadiului procedurii pentru data de 21 februarie 2018, sala 249, ora 8.
Document: Încheiere de şedinţă    08.11.2017

23.08.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: F12
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei SC C.A. SA, şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC C. A. SA.Desemnează în calitate de lichidator judiciar P. SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014.Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Dispune dizolvarea debitoarei SC C.A. SA.Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor.Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu.Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu.Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 27.10.2017, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 08.11.2017. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 06.10.2017, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 16.10.2017 pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 08.11.2017. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul debitoarei, la data de 23.10.2017, ora 12:00.Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor opoziţii, contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 08.11.2017, sala 249, ora 8,00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică din 23.08.2017. . Judecător sindic,
Document: Hotarâre  1339/2017  23.08.2017

28.06.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: F12
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână soluţionarea cauzei pentru data de 23 august 2017, sala 249, ora 9, pentru când se citează debitoarea cu menţiunea de a achita taxa de timbru în cuantum de 200 lei, conform art.14 din OUG nr.80/2013, sub sancţiunea anulării cererii de deschidere a procedurii ca netimbrată. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    28.06.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.