Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :219/116/2018 (14/F/2018 )
Data inregistrarii13.02.2018
Data ultimei modificari:19.04.2018
Sectie:Secţia civilă
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞICreditor
S.C. MARTA COM TOUR S.R.L.Debitor

Şedinţe

11.07.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: Complet C28
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt:
Document:    

24.04.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: Complet C28
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

17.04.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: Complet C28
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea AJFP CĂLĂRAŞI, cu sediul în Călăraşi, str.Eroilor Revoluţiei, nr.6-8 pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC MARTA COM TOUR SRL. În temeiul art. 72 din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC MARTA COM TOUR SRL, cu sediul în Călăraşi, str.Macului, nr.5, bl.M8(H12), sc.A, parter, ap.3, Jud.Călăraşi, CUI 16643959, număr de ordine în registrul comerţului J51/337/2004. În baza art. 74 din Legea nr. 85/2014 dispune ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) din aceeaşi lege, iar la dispoziţia administratorului judiciar numit, de la primirea solicitării, actele cerute de către acesta, sub sancţiunile prevăzute de art. 82 din aceeaşi lege. Conf. art. 83 alin.1 şi 3 din Lg. nr. 85/2014 După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză şi franceză, menţiunea "în insolvenţă", "in insolvency", "en procedure collective". Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. În baza art. 85(3) din aceeaşi lege ridică dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. În baza art. 48(4) din aceeaşi lege acordă dreptul creditorilor să voteze şi prin corespondenţă cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de acelaşi articol. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, numeşte administrator judiciar provizoriu, până la confirmarea sa, conf. art. 45 alin. 1, lit e din aceeaşi lege, prin încheiere, a administratorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, pe Cabinet Individual de Insolvenţă Răceanu Gabriel, cu sediul în Călăraşi, str.Flacăra, nr.16, bl.B22, sc.B, ap.1, jud.Călăraşi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, precum şi orice alte atribuţii prevăzute în sarcina administratorului judiciar de lege şi prezenta hotărâre, cu o remuneraţie de 500 lei/lunar. În baza art. 60(1) din Lg. nr. 85/2014 dispune ca administratorul judiciar desemnat prin încheiere să notifice instanţa, în termen de 5 zile de la comunicarea numirii dacă refuză numirea. Conf. art. 59 (1) şi (2) din legea nr. 85/2014 administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. În raport se va menţiona şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. Conf. art. 92 din aceeaşi lege administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa raportul perspectivelor. În baza art.97 din Legea nr.85/2014 administratorul judiciar va întocmi şi va depune raportul cauzei insolvenţei în 40 de zile de la desemnarea sa. În baza art.101 (1) din aceeaşi lege administratorul judiciar, în termen de 60 de zile de la deschiderea prezentei proceduri va proceda la inventarierea bunurilor debitoarei. Conf. art. 61 din Lg. 85/2014 în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocaţi, experţi contabili, evaluatori sau alţi specialişti. Numirea şi nivelul remuneraţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor/adunării generale a creditorilor în cazul în care acestea vor fi plătite din averea debitoarei sau se vor supune standardelor de cost stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care se vor remunera din fondul de lichidare constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) din legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar va stabili data şedinţei adunării creditorilor (data primei şedinţe este stabilită prin prezenta încheiere), va stabili ordinea de zi a acestei adunări, va convoca, va prezida şi va asigura secretariatul şedinţelor adunării creditorilor. Conf. art. 42 (8) din Lg. nr. 85/2014 creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanţelor sunt prezumaţi că au în cunoştinţă termenele prevăzute la art. 100 ori la art. 146 sau 147, după caz, din aceeaşi lege şi nu vor mai fi citaţi. În baza art.71(2), art. 99 şi art.100 din aceeaşi lege în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor şi oficiului registrului comerţului pentru efectuarea menţiunii, şi o va publica, totodată, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Notificarea se va realiza, conf. art. 42 alin. 3 şi 7 şi art. 100 (1) din aceeaşi lege, de către administratorul judiciar potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi va cuprinde menţiunile prevăzute de art.100, precum şi următoarele termene şi date: Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 29.05.2018 inclusiv, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 15.06.2018. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor şi publicare în BPI -11.07.2018. Locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor –20.06.2018, care va avea loc la sediul administratorului judiciar, ora 1100 creditorii ce vor figura în tabelul preliminar considerându-se convocaţi prin prezenta încheiere notificată conf. celor de mai sus. În baza art. 39 (1) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014 Toate cheltuielile aferente procedurii, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului sau în condiţiile şi modalităţile prevăzute de alin. 5 şi 6 din acelaşi articol. În baza art. 75 (1) din aceeaşi lege ia act că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept, cu excepţiile prevăzute de lege, toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. Prezenta hotărâre se va afişa la uşa Tribunalului Călăraşi şi se va comunica: creditoarei, debitoarei, administratorului acesteia, administratorului judiciar prin publicarea în BPI şi Oficiului Registrului Comerţului Călăraşi, Administraţiei Financiare Locale precum şi Oficiilor de Carte Funciară dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării, creditorilor (de către administratorul judiciar conf. celor de mai sus). Termen pentru continuarea procedurii la 11.07.2018. Executorie. Cu apel în 7 zile de la publicarea în BPI. Pronunţată în şedinţa publică.
Document: Hotărâre intermediară  49/2018  17.04.2018

27.03.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: Complet C28
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se repeta procedura de citare cu debitoarea
Document: Încheiere de şedinţă    27.03.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.