Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
Rezultatele solutionarii contestatiilor, precum si centralizatorul cu rezultatele finale, conform informatiilor publicate pe site-ul aferent proiectului SIPOCA 751, poate fi accesat la adresa
(anunturile nr. 55 si 56 din data de 11.12.2020).
 
 
Rezultatele procedurii de selecție și modelul de contestație  (publicare 03.12.2020)
conform documentelor publicate pe site-ul aferent proiectului SIPOCA 751,
care poate fi accesat la adresa
 
 
Rezultatele etapei verificarii administrative a dosarelor candidatilor pentru instanta pilot Tribunalul Caras Severin se găsesc conform anuntului publicat pe site-ul CSM, la adresa
 
 
 
în cadrul proiectului "Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti - cod SIPOCA/MySMIS 751/129513"

 
 
ANUNŢ DE SELECŢIE
 
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în calitate de beneficiar, implementează proiectul Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești, conform contractului de finanțare nr. 435/02.10.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.
În cadrul proiectului, Consiliul Superior al Magistraturii va proceda la selecția unui număr de 165 experți externi în implementare, care vor avea atribuții de asistenți ai judecătorului și își vor desfășura activitatea în cadrul a 19 instanțe pilot.
Detaliile procedurii de selecție pot fi consultate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii la adresele:
 
 
 
 
 
 
LISTA DOSARELOR CARE SE VOR SOLUȚIONA ÎN ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ DIN CADRUL TRIBUNALULUI CARAȘ-SEVERIN
 
 
SECŢIA PENALĂ
 
 

SECŢIA I CIVILĂ

 
 
 
 
 
 
  
 
ANUNŢ 
 
  Pe portalul Tribunalului Caraş-Severin, la secţiunea "Informaţii de interes public" au fost postate informaţiile privind implementarea aplicaţiei "Dosar electronic", respectiv :
       - cererea de solicitare a accesului pentru consultarea dosarului în format electronic;
       - instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei.
  
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
 
           
Reținând contextul excepțional generat de pandemia determinată de infectarea cu COVID-19 și necesitatea implementării unor măsuri coordonate care să permită Tribunalului Caraș-Severin să funcționeze în condiții de siguranță și securitate în muncă, activitatea administrativ-judiciară a Tribunalului Caraș-Severin, în perioada 15 mai 2020 – 31 august 2020 se va desfășura potrivit Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor pandemiei determinată de infectarea cu COVID-19.
            Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin, cu circuite separate pentru personalul instanţei faţă de ceilalţi participanţi.
            Accesul avocaților și a celorlați participanți (părți, consilieri juridic, experți, practicieni în insolvență, consilieri de probațiune etc.) în sălile de ședință, precum și la arhivă și registratură, se va realiza pe la intrarea principală, cu respectarea distanței sociale de 1,5 m și a obligației de a purta mască de protecție în incinta clădirii.
            Justițiabilii vor staționa în sediul Tribunalului Caraș-Severin strict până la finalizarea dosarului/operațiunii care a necesitat prezența, după care vor părăsi sediul instituției, în cel mai scurt timp, iar în situațiile excepționale determinate de necesitatea accesului în sediul Tribunalului Caraș-Severin a unor alte categorii de persoane, ori pentru cazuri urgente, se va obţine de către dispozitivele de jandarmi acordul telefonic al președintelui/vicepreședintelui (sau înlocuitorilor acestora).
Nu este permis accesul în clădire persoanelor a căror temperatură corporală depășește valoarea de 37,3 grade.
Participanţii- atât părţile cât şi avocaţii lor- sunt sfătuiţi să solicite judecarea în lipsa lor de la dezbateri şi să depună concluzii scrise dacă prezenţa lor fizică în faţa instanţei nu este absolut necesară (nu se administreză probe cu martori sau interogatorii).
Participanţii sunt sfătuiţi să depună înscrisurile la instanță prin fax, e-mail ori prin intermediul serviciilor poștale, şi să consulte dosarele în format electronic.
Dacă, totuşi, este necesară prezenţa lor fizică, se va permite accesul către arhivă și registratură, cu păstrarea distanței sociale de 1,5 m, exclusiv de la intrarea principală, a maxim două persoane concomitent pentru fiecare compartiment, asigurând prioritatea avocaților, consilierilor juridici, experților, practicienilor în insolvență și consilieri de probațiune. Timpul de staționare în aceste spații nu va depăși 3 minute pentru depunere de documente, respectiv 15 minute pentru studiul dosarelor, decât în situații excepționale, cu acordul grefierului arhivar șef.
            La arhivă, grefierii arhivari vor gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanle așezate la masa de studiu să fie un loc liber.
            Se vor urma benzile colorate vizibil pentru marcarea distanței sociale de 1,5 m și calea de acces intrare/ieșire.
În perioada 15 mai – 25 mai 2020, toate completurile vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă, grupate pe intervale orare.
În dimineața zilei fixate pentru judecarea cauzelor, grefierul de ședință va comunica un exemplar al listei de ședință corpului de jandarmi care asigură paza instanței în vederea permiterii accesului participanților la intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze.
            Este obligatorie purtarea măștii de protecție facială de către personalul instanţei şi de către public, inclusiv de către avocați, in interiorul sediilor instanţelor, atât în interiorul cât şi în afara sălilor de judecată.
Dispozitivele de jandarmi care asigură paza nu vor permite accesul în sediul instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție facială;
Preşedintele completului de judecată  nu va permite accesul sau, după caz, va dispune evacuarea din sala de judecată a persoanele care nu poartă mască de protecție facială;
Accesul justiţiabililor, al altor participanţi la procesele civile şi penale în sediul instanței este permis cu 30 minute înainte de ora la care este anunțată cauza. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de ședință de la fiecare sală de judecată;
În sălile de ședință este obligatorie respectarea distanței sociale de protecție de 2,5 metri între persoane, inclusiv în ceea ce priveşte personalul instanței, iar dacă situaţia impune crearea unor contacte directe, care nu respectă distanţarea socială, timpul alocat va fi de cel mult 10 min.;
Transmiterea cererilor de orice fel adresate instanţei se va realiza, pe cât posibil, prin mijloace electronice, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instanţelor de judecată, iar soluţiile şi copiile solicitate se vor comunica la adresele de la care s-au solicitat.
 
 
  
 
 
 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
 
Având în vedere instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,  prin Decretul nr. 195/16.03.2020, cu luarea în considerare a dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători nr.257 din 17.03.2020, Colegiul de conducere al Tribunalului Caraş- Severin a hotărât ca, pe perioada stării de urgenţă să ia şi următoarele măsuri noi, în scopul protejării atât a populaţiei cât şi a personalului instanţelor:
1.   Se vor judeca numai cauzele de urgenţă deosebită, astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Timişoara, celelalte cauze fiind suspendate de drept.
2.   În 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, cauzelor suspendate le vor fi fixate noi termene.
3.    În vederea soluționării cauzelor de urgență deosebită, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte, ținându-se seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință.
4.   Lista dosarelor ce vor fi judecate pe durata stării de urgență va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe portalul Tribunalului Caraș-Severin, afișare la sediul instanței, comunicare către Baroul Caraș-Severin și Parchetul de pe lângă Tribunalul CarașSeverin, în vederea limitării deplasării altor categorii de persoane la sediul tribunalului.
5.   Accesul în incinta instanței va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părți ori participanți în procesele aflate pe rol în ziua respectivă, cu cel mult 15 minute înainte de ora programată.
6.   Programul BIRP cu publicul este prescurtat între orele 10-12 zilnic.
 
                                                                          JUD. DELEGAT BIRP,
                                                                            DANIELA DETEŞAN  
    
 
 
 
 
   
 
În atenția justițiabililor,
MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19
 
 
TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN
 
ANUNŢ
Potrivit Hotărârii nr.5/10.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Caraş-Severin, s-a decis continuarea protestului prin suspendarea activităţii de judecată, timp de 30 de minute, zilnic, între orele 11,00-11,30  începând din data de 11 februarie 2020  şi până la data la care Curtea Constituţională a României va exercita controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale (PL-X nr.292/24.06.2019) adoptată prin vot final în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 28 ianuarie 2020.
 
CONDUCEREA

 

 

Având în vedere lucrările de mentenanţă ale Ministerului Justiţiei asupra portalului, dacă la secţiunea Dosare - Căutare Dosare, nu se găseşte dosarul căutat, se poate utiliza pentru căutare şi următorul link : http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx

 

 


Informaţii de interes public

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Portalul si datele cu caracter personal.PDFPortalul si datele cu caracter personal.PDF       


INVITAŢIE - BILANŢ 2016 - 15.02.2017

Invitatie bilant.PDFInvitatie bilant.PDF

   

NOTĂ DE PRESA

Nota.PDFNota.PDF

 

INVITAŢIE - ZIUA PORŢILOR DESCHISE - 25.10.2016

invitatie2016.docinvitatie2016.doc


Contact