Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

​                                            Noile modificări privind taxele judiciare de timbru

______Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substanţial, un act normativ în acest sens fiind publicat recent în Monitorul Oficial. Concret, printre schimbări se numără introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri care până acum au fost scutite de la plată, dar şi stabilirea unor tarife mult mai mari faţă de cele practicate în cazul anumitor acţiuni. Potrivit avocaţilor, în urma modificărilor se vor degreva, într-o oarecare măsură, instanţele, însă se şi îngrădeşte accesul la justiţie pentru unele categorii sociale.
Măsurile sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392, din 29 iunie 2013 şi întrată în vigoare la data publicării.
______Actul normativ schimbă întregul sistem al taxei judiciare de timbru, vechile acte normative în domeniu, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind abrogate. Noi reguli în materia taxele judiciare de timbru erau necesare după intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, la 15 februarie, ce a schimbat cadrul legal de desfăşurare a procesului civil.
______Astfel, OUG nr. 80/2013 a fost adoptată având în vedere modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil, ţinând seama de faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, care au rămas în principal la nivelul stabilit în anul 1997, actualizat în anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru ca sistemul de taxare să reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii şi pentru asigurarea logisticii necesare punerii în aplicare a noilor prevederi legale, după cum se precizează în preambulul actului normativ.
 
____________Care sunt noutăţile?
 
______Una dintre modificările aduse de actul normativ este introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri pentru care pană acum nu s-a plătit nimic.
______Astfel, potrivit noilor reglementări, acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se vor taxa cu 100 lei.
______De asemenea, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate va fi taxata cu 20 lei, deşi până acum acestea au fost scutite de la plată.
______Conform documentului citat, acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se vor taxa astfel:
până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;
între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei
între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
între 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;
peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 200.000 lei.
 
____________Unele taxe vor creste substanţial
 
______OUG nr. 80/2013 prevede, printre altele, taxe mult mai mari pentru anumite acţiuni sau cereri. 
______Astfel, cererile pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive va fi de 100 lei. Aceasta în condiţiile în care, până acum, costul unei astfel de cereri a fost de 19 lei.
______În acelaşi timp, cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora vor fi taxate cu 300 lei, deşi tariful era de doar 39 lei.
______Şi în cazul acţiunilor şi cererilor referitoare la raporturile de familie taxele au crescut. Mai exact, o cerere de divorţ va costa între 50 şi 200 lei, în condiţiile în care, pana acum, cel mai mare tarif a fost de 39 lei.  
______De asemenea, cererile pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, se vor taxa cu 100 lei, faţă de 39 lei, cât a fost tariful până acum.
______Tot 100 lei vor costa cererile pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor  născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului , deşi preţul era de 39 lei.
______În materie comercială, noile reglementări stabilesc că acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare se taxează cu 200 lei. Aceasta în condiţiile în care preţul vechi era de 120 lei.
______OUG nr. 80/2013 stabileşte, în plus, o taxa de 100 lei pentru cererile de competenta instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului.
______În ceea ce priveşte cererile formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces, acestea se vor taxa după cum urmează:
______- cereri de recuzare în materie civila - pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea - 100 lei (preţul vechi era de 4 lei, n.red.)
______- cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei (preţul vechi era de 4 lei, n.red.)
______- cereri de repunere în termen - 20 lei (preţul vechi era de 4 lei, n.red.)
______- cereri de perimare - 20 lei;
______- cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei;
______-  cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - 20 lei;
______- cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează parţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată (prevederea a rămas neschimbata, n.red.)
______- cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei (preţul vechi era de 4 lei, n.red.)
______- cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 lei/pagină;
______- cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagina (prevederea a rămas neschimbata, n.red.)
______- cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagina (prevederea a rămas neschimbata, n.red.)
______- cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie (preţul vechi era de 2 lei, n.red.)
 
____________Ce fel de acţiuni vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru?
 
______Actul normativ publicat recent stabileşte că va fi scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare şi extraordinare, împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxa judiciară de timbru.
______De asemenea, documentul citat prevede că vor fi scutite de la plata toate acţiunile şi cererile referitoare la:
______1.stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
______2.stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;
______3.obligatiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreţinere;
______4.stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept;
______5.adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătoreasca, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelara a atribuţiilor ce îi revin;
______6.Protectia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
______7.valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;
exercitarea drepturilor electorale;
______8.cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea;
______9.stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare;
______10.orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbre.
______Ca şi până acum, vor fi scutite de la plată cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.
______Totodată, s-a păstrat prevederea potrivit căreia sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.
______În schimb, nu vor mai fi scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte. Mai precis, acest tip de cerere va fi taxat, conform noilor dispoziţii, cu 20 de lei.

Pentru debitorii care îşi au domiciliul sau sediul în municipiul Bistriţa,
TAXELE DE TIMBRU JUDICIAR se plătesc: 
    Contul: RO71TREZ10121070203XXXXX 
    Beneficiar: Primăria Municipiului Bistriţa 
    Codul fiscal al beneficiarului: 4347569
 
BIROUL  LOCAL DE EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE
 
     Adresa: Bistrita – Str. Alba Iulia nr. 1
     Tel. 0263/213528  interior 189
     Persoana de contact – Simona Maxim - Consilier birou expertize
     Cod fiscal : 4426832
     Unitatea la care are deschis contul: CEC BANK- SUCURSALA BISTRITA
     Beneficiar (Titularul) cont : Tribunalul Bistriţa-Năsăud
     Contul-pentru cei care platesc cu Ordine de Plata :
                         RO28CECEBN0137RON0052836
      
        
     În cazul în care se plăteşte în numerar se foloseşte contul colector :
                         RO14CECEBN01G9RON0264062
 
 
      Programul de lucru  al Biroului de expertize cu experţii şi public este:
 
                            Luni  - Joi între orele 8:30 - 12:00 
                            Vineri   :   program  de lucru  cu instanţele 
 
 
In  atentia  Experţilor  Judiciari:
Identificarea de către experţi a onorariilor plătite în contul biroului local se face în perioada:  6 – 20   ale lunii
 
ULTIMA ZI  pentru depunere deconturi în vederea plăţii în data de 25 ale lunii este 21 ale lunii  !!!
 
E-mail  BLE  : simona_maxim@just.ro
 
Experţii pot să solicite informatii referitoare la încasarea onorariilor sau orice informaţii legate de numiri, termene la  acest e-mail.

 


Formulare

​...