Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 

COMUNICAT
 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 17 alin. 2 rap. la art. 16 alin. 1 lit. c din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt la data de 26.02.2019, ora 12.30, pentru „dezbaterea efectelor adoptării OUG nr. 7/2019, din perspectiva demersurilor care ar trebui întreprinse”.
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt, în unanimitate, a hotărât:
 
1.     A luat act şi şi-a însuşit Hotărârea Plenului CSM din data de 25.02.2019 privind solicitarea adresată Guvernului României în vederea abrogării Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, cu excepția dispozițiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii.
2.     Reluarea ulterioară a discuţiilor privind eventuale forme de protest în situaţia în care legiuitorul nu va da curs solicitărilor corpului magistraţilor.
 
 
  
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

Comunicat de presa - la sediul Tribunalului OLT va avea loc "Ziua usilor deschise"

 

Program vacanta judecatoreasca 2018

 
 
COMUNICAT DE PRESA - Lansare servicii Info dosar si Fisa dosar
  
 

Date cu caracter personal

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal​

Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
     a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
     b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
   ​c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
     a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
     b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
     (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 
 
 
ACCESUL PUBLICULUI ESTE PERMIS 
 
         - În sălile de şedinţă, începând cu ora 8.30 
         - La compartimentele care au relaţii cu publicul:
                   - Arhivă, între orele 9.00-13.00 
                   - Judecător de serviciu, între orele 9.00-12.00
                   - Birou apostilare - program cu publicul: luni-joi primire acte: 9.00 - 11.00
                                                                                             eliberare acte: 13.00 - 15.00
                   - Biroul de expertize judiciare - program cu publicul:
                                       luni, miercuri, vineri:  9.00-13.00
                                       marţi, joi:                  9.00-13.00, 14.00-15.00
                   - Serviciul pentru protecţia victimelor şi reintegrarea socială a  
                      infractorilor, luni - vineri: 8.00-16.00
 
         Notă: Publicul nu are acces în birourile judecătorilor.
   
 
 
        Activitatea Tribunalului Olt este finanţată de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, cheltuieli de judecată, şi din alte surse extrabugetare, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 
       Conform prevederilor art.92 din H.G. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti:
(1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.
(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea, cu datele de identificare ale solicitantului, se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Cererile formulate de ziarişti se aprobă de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.
(21) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.
(3) Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.
(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor.
(5) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.
           (6) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (5), în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate.

 

 

 

CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SAU GESTIONATE
 
Potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează: 
1.Registrul general de dosare. În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la Curtea de Apel, cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu cauza respectivă.
2.Opisul alfabetic. În acest registru se trec numele şi prenumele părţilor din dosar, inclusiv ale celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.
3. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative. În acest registru se înregistrează corespondenţa care nu are legătură cu dosarele. Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se va înregistra într-un registru separat.
4. Registrul informativ. Aici se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persona căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data sentinţei, deciziei sau încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchete sau alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexării sau ataşării dosarului la alt dosar.
5. Registrul de termene al arhivei. În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.
6. Condica şedinţei de judecată. În acest registru se trec: dosarele din şedinţa respectivă, separat pe complete, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, termenele de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.
7.Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor. În acest registru se trec în ordinea numerică, separat pe materii, după caz, toate sentinţele, deciziile sau încheierile pronunţate şi se notează: numărul dosarului, numele judecătorului care a motivat hotărârea, data predării de către judecător a conceptului pentru redactare şi data redactării.
8. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale. Aici se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute în art. 117-123 din regulament.
9. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile – se ţine evidenţa creanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele care provin din amenzi contravenţionale.
10. Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor penale.
11.Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor penale.
12.Registrul de evidenţă al altor căi de atac speciale. În acest registru se trec data declarării căii de atac, numele şi prenumele părţilor, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numărul şi data hotărârii prin care s-a soluţionat calea de atac, observaţii.
13.Registrul valorilor şi corpurilor delicte. În acest registru de evidenţă se va face descrierea valorilor care constituie mijloc de probă în procese, prin indicarea caracteristicilor de identificare, pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire.
14.Registrul de control. În acest registru se vor înscrie constatările şi măsurile dispuse de către persoanele care efectuează controlul, menţionându-se numărul şi data actului de control.
15. Registrul de evidenţă a petiţiilor.
16. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.
17. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul urmăririi penale.
18. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii.
19.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate de judecător în cursul urmăririi penale.
20.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport.
21. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor pronunţate în recurs.
22. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal.
23. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale.
24. Registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive.

 

 

 

 


Informaţii de interes public

...

Contact

...